ဘဏ္ႏွစ္ဘဏ္ကိစၥ အထင္မွားရန္ ေရးသားသူကို အေရးယူေရး ဗဟိုဘဏ္စီစဥ္

ဘဏ္ႏွစ္ခုႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး သတင္းမွားမ်ား ေရးသား ျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား က အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေသာ္က ေျပာသည္။

ဘဏ္ႏွစ္ခုကို ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စိစစ္၍ စာရင္း ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းရန္ဆိုသည့္ ကိစၥရပ္သည္ လံုးဝမွန္ကန္မႈမရွိ ေၾကာင္း ဦးဝင္းေသာ္က ေရးသား ထားသည္။ ဘဏ္မ်ားအေပၚ ယံုၾကည္စြာ အပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ႏုိင္င့ံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ျဖစ္ၿပီး အဖ်က္အေမွာင့္ သေဘာဆန္ေသာ ေကာလာ ဟလ ေရးသားေဖာ္ျပထုတ္လႊင့္မႈ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ပ်က္စီးေစေသာ သေဘာျဖစ္ေန
ျခင္းေၾကာင့္ မယံုၾကည္ရန္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ ဦးဝင္းေသာ္၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာ မ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။
    
‘‘အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီႀကီးငါးခု နဲ႔ ဘဏ္ႏွစ္ဘဏ္အေျခအေန မဟန္ေတာ့ဘူး။ ေဒဝါလီသာဆုိ ရင္ ခံေပဦးေတာ့ ျပည္သူေတြ’’ ဆိုသည့္စာကို Kyaw Swe အမည္
ျဖင့္ အေကာင့္က ဇြန္လ ၁၀ ရက္ ညတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ ေရးသားခဲ့ သည္။
    
ဘဏ္ႏွစ္ခု သတင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျပည္သူအမ်ားသံုးေန သည့္ ဘဏ္မ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ ေဆးေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ယင္းအေကာင့္က ဇြန္လ ၁၁ ရက္
တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ ေရးသားထား ျခင္းသည္လည္း လူမႈကြန္ရက္ တြင္ ထပ္မံပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။
    
‘‘အေရးယူမယ့္အပိုင္းက ေတာ့ ဗဟိုဘဏ္ကမဟုတ္ပါဘူး လို႔ ေျပာၿပီးၿပီ။ ဟုတ္ပါတယ္လို႔ ေျပာသူကို အေရးယူမယ့္အပိုင္း ကေတာ့ အေရးယူႏုိင္တဲ့ အဖြဲ႕ အစည္းက ႏုိင္ငံစီးပြားေရး အဟန္႔ အတားျဖစ္ရင္ ျပည္သူလူထုကို အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေအာင္လုပ္ တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ အေထာက္အ ထား စိစစ္ႏုိင္ရင္ အေရးယူတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းက အေရးယူမွာေပါ့’’ ဟု ဦးဝင္းေသာ္က ေျပာသည္။
    
ထို႔အျပင္ လက္ရွိတြင္ စာရင္းဖ်က္သိမ္းရမည့္ ဘဏ္တစ္ခုမွ် မရွိေသးေၾကာင္း ဦးဝင္းေသာ္က အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။
    
ထိုအေျခအေနကို အမွန္အ တိုင္း သိရွိႏုိင္ရန္ ဗဟိုဘဏ္၏ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ဦးဝင္းေသာ္က ဇြန္လ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ ရွင္းလင္းထားသည္။
    
‘‘မွတ္ပံုတင္ေတြ ဘာေတြနဲ႔ အေသအခ်ာတင္ထားတာဆုိ ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာေဒသအာဏာ ပိုင္ေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြ၊ ဗဟိုဘဏ္တုိ႔က သူ႔ကို အေသအခ်ာေမးသင့္ တယ္’’ဟု ဘဏ္လုပ္ငန္းအႀကံ ေပး ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။
    
ရန္ကုန္ရွိ ဘဏ္မ်ား၏ အ ေျခအေနကို ေတာင္တြင္းႀကီး၌ ေနထိုင္သူက ဘယ္လိုအခ်က္အ လက္မ်ား သိရွိထားသလဲဆုိသည္ ကို စနစ္တက်ေမးသင့္သည္ဟု လည္း ၎က ေျပာသည္။ ယခု ကဲ့သို႔ ေရးသားၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ တြင္ ေဖာ္ျပျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့ စီးပြားေရး၏ လံုၿခံဳစိတ္ခ်မႈကို ထိခိုက္လာမည္ဆုိပါက မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၌ ေရးသားျခင္းကိုလူအမ်ားက ယံုၾကည္မည္ဆုိပါက စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ဦးရဲမင္းဦးက ေျပာသည္။
    
‘‘ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြရဲ႕ ခိုင္ မာမႈနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ပိုၿပီးယံုၾကည္ ႏုိင္တဲ့ အဆင့္ျဖစ္လာပါၿပီ’’ဟု အၿငိမ္းစား ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးသန္းလြင္က ေျပာသည္။
  
 ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၏ အခန္းက႑ ပိုမို ျမင့္မားတိုးတက္လာေစရန္ ႏုိင္ငံ တကာဘဏ္မ်ား၏ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ႏွင့္အညီ ယွဥ္ၿပိဳင္လာေစႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ စီမံခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ဦးဝင္းေသာ္က ေရး သားထားသည္။
  
 ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႕အစည္း မ်ားဥပေဒ (၂၀၁၆)ႏွင့္အညီ ဘဏ္မ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ၂၀၁၇ ဇူလုိင္က မ,တည္ရင္းႏွီးေငြ လံုေလာက္မႈစည္းမ်ဥ္း၊ ရပိုင္ခြင့္ မ်ား၊ အမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္း ႏွင့္ လ်ာထားျခင္းဆုိင္ရာစည္း မ်ဥ္း၊ ပမာဏႀကီးမားေသာ ေႂကြ ၿမီမ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ေငြ ေၾကးလြယ္ကူမႈအခ်ိဳး သတ္မွတ္ ျခင္းဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အ မိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။
    
စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ရ ျခင္းသည္ ဘဏ္အသီးသီး၏ စနစ္တက်ရွိမႈႏွင့္ ခုိင္မာမႈအ တြက္ အဓိကျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ တန္းတူယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ စြမ္းရွိႏုိင္ေရး လိုက္နာကိုက္ညီရ မည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ား ျဖစ္ သည္။
    
စည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းျခင္းေၾကာင့္ ဘဏ္အသီး သီးက အစပိုင္းတြင္ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ ႏွစ္အတြင္း ဗဟိုဘဏ္၏ ေျဖ ေလွ်ာ့ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ အႀကံ ေပးမႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
    
ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ႕ ျခင္း၊ စိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ား ခန္႔အပ္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ ဘဏ္အသီးသီး၏ ေငြ ေရးေၾကးေရး အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာသည္ဟု ဦးဝင္းေသာ္က ၎၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ ေရးသားထားသည္။

More in News Section

Top News