ခရီးသြားလုပ္ငန္းတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္မည္ဟုဆုိ

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီး သြားလုပ္ငန္း ကြန္ဖရင့္တြင္ ေဆြး ေႏြးရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ Plan တစ္ခုထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီး ဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္ သြင္က ေျပာသည္။


 ကြန္ဖရင့္ကို ဇြန္လ ၁၂ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ၿပီးခရီးသြားက႑ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ခရီးစဥ္ေဒသ စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ ေစ်း ကြက္ျမႇင့္တင္ေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၊ SME က႑ဖံြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈမ်ား စနစ္တက်ျဖစ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈဆုိင္ရာမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစသည့္ က႑ေျခာက္ခုကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးၿပီး က႑အလုိက္လုပ္ ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္မ်ားထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္သည္။

‘‘တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြကေတာ့ အ ေျဖရခ်င္မွရဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ စား ပဲြေပၚတင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအျဖစ္ ေဆြးေႏြးျဖစ္လာၿပီ ဆုိရင္ ဒါအျမတ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးတင့္သြင္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ကြန္ဖရင့္တြင္ ႏုိင္ငံ တစ္၀န္းရွိ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား၊ ႐ုိးရာလက္မႈ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံ တကာမီဒီယာမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္း အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္ခရီး၀န္ႀကီးဌာန တာ၀န္ ရွိသူမ်ား အပါအ၀င္တက္ေရာက္ သူ ငါးရာခန္႔ ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းရွင္မ်ား အသင္းဥကၠ႒ဦးသက္ လြင္တုိးက‘‘ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖံြ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ အရွိန္ အဟုန္နဲ႔ လုပ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါလိမ့္ မယ္။ ထိထိေရာက္ေရာက္လည္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါမယ္။ အနာ တျခား၊ ေဆးတျခားျဖစ္ေနတာ ေလးေတြကလည္း ျပန္လည္ျပင္ ဆင္ဖုိ႔ လုိပါမယ္။ ဒီကရတဲ့ ရလဒ္ ေတြကို ၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကာ္ျငာ စာတမ္းအေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္သြားၿပီး ေတာ့ ဆက္လက္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။