ေတာင္တြင္းႀကီး၊ ေအာင္လံႏွင့္ တမူးတြင္ မုိးေရခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္တင္

 ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအခ်ဳိ႕ တြင္ ေရေဘးႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ အထိ မုိးေကာင္းေနစဥ္ ၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕ ၌ ေနရာကြက္မုိးႀကီးၿပီး မုိးေရခ်ိန္ စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့သည္။

မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ေအာင္လံႏွင့္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး တမူးၿမိဳ႕ တုိ႔တြင္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္က မိုးေရခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့သည္။ ေအာင္လံ ၿမိဳ႕တြင္ မိုးေရခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၉၄ လက္မႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ၃ ဒသမ ၅၈ လက္မရြာသြန္းၿပီး ယခင္က ဇြန္လအတြင္းရြာခဲ့ေသာ မိုးေရခ်ိန္စံခ်ိန္ကို ေက်ာ္လြန္ခဲ့ သည္။ တမူးၿမိဳ႕တြင္ မိုးေရခ်ိန္ ၆ ဒသမ ၉၇ လက္မရြာသြန္းၿပီး စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့သည္။

မိုးေရခ်ိန္စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့ ေသာ အထက္ပါၿမိဳ႕သံုးၿမိဳ႕တြင္ ေျမနိမ့္ေနရာမ်ား၌ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး မေကြးၿမိဳ႕ တြင္လည္း ဇြန္လ ၁၁ ရက္က မိုးေရခ်ိန္ စံခ်ိန္သစ္တင္ၿပီး မုိးေကာင္းေနသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌လည္း ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ မိုးေရခ်ိန္ ၅ လက္မေက်ာ္ ရြာ သြန္းခ့ဲသည္။

ေမလ ၃၀ ရက္ကလည္း မႏၲေလးတိုင္း ေညာင္ဦးၿမိဳ႕၊ မေကြးတိုင္း ပခုကၠဴႏွင့္ ဆင္ျဖဴ ကြၽန္းၿမိဳ႕၊ မုန္တိုင္းငယ္ဦးတည္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ အမ္းႏွင့္ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ မိုးေရခ်ိန္ စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့သည္။ ေမလ ၃၀ ရက္မွ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ အတြင္း ၿမိဳ႕ကိုးၿမိဳ႕၌ မိုးေရခ်ိန္ စံခ်ိန္သစ္တင္ျခင္းျဖစ္သည္။

More in News Section

Top News