ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ယခုႏွစ္ပထမေလးလပတ္တြင္ လူ၃၀၀ေက်ာ္အား ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ထုတ္ေပးခဲ့ဟုဆုိ

 ၁၉၈၂ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒအရ ရခိုင္ျပည္ နယ္၌ ယခုႏွစ္ပထမေလးလပတ္ တြင္ လူဦးေရ ၃၀၀ ေက်ာ္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ၏ ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာ၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ သည္။

ႏုိင္ငံသား၊ ႏုိင္ငံသားျပဳခြင့္ ရသူ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထား သူမ်ားကို ၁၉၈၂ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ အရ ၂၀၁၈ ဇန္ န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ ဗဟိုအဖဲြ႕၏ အစည္းအေ၀းဆုံး ျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အသက္(၁၀)ႏွစ္ ျပည့္သူ ၈၇ ဦးႏွင့္ အသက္(၁၈) ႏွစ္ျပည့္သူ ၂၅၂ ဦး၊ စုစုေပါင္း၃၃၉ ဦးကို ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ ျပားမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္ဟု အ ထက္ပါေကာ္မတီ၏ ယမန္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

အဆုိပါ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားရရွိသူမ်ားသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒပုဒ္မ ၁၂ ႏွင့္ ပုဒ္ မ ၅၃ တြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ထားသည့္အတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒပါ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး မ်ားကို ခံစားခြင့္ရွိေၾကာင္း အစိုးရ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ က ေဖာ္ျပသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို တည္ဆဲဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ယခု ႏွစ္ပထမေလးလပတ္တြင္ ေမာင္ ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဇားေက်းရြာအုပ္ စု ရပ္ကြက္ႏွစ္ခုတြင္ ၃၇၉ ဦးအားႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား (NVC)ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ Biom-etric Data စနစ္ျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ေပးျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

အလားတူ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္ သကၠယ္ျပင္ေက်းရြာႏွင့္ သဲေခ်ာင္းေက်း ရြာတြင္ ၁,၉၀၇ ဦးအား NVC ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ Biometric Dataစနစ္ျဖင့္ မွတ္ တမ္းတင္ေပးျခင္း တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္း စဥ္သည္ စတင္ေလွ်ာက္ထား သည့္ေန႔မွ ကိုင္ေဆာင္သင့္သည့္ လက္မွတ္၊ ကတ္ျပားတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး ရရွိသည္အထိ လုပ္ငန္းဆင့္ဆင့္ ကို အခ်ိန္ငါးလခန္႔အတြင္း ၿပီးစီး ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ သတ္မွတ္ ထားသည္ဟု ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရရွိသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဥပေဒ အရ အစုိးရအဖဲြ႕ထံအယူခံတင္ျပ ပုိင္ခြင့္ရွိရာ အယူခံ၀င္ေရာက္သူ သုံးဦးကို ျပန္လည္စိစစ္၍ အစိုး ရအဖဲြ႕၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံ သားအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ ေရးကတ္ျပား(NVC) ကိုင္ေဆာင္ ထားသူမ်ားသည္ ေမာင္ေတာ ခ႐ုိင္အတြင္း လြတ္လပ္စြာသြား လာခြင့္ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ျပင္ပ သြားလာမႈအတြက္ ယာယီခရီး သြားလာခြင့္ လက္မွတ္ပုံစံ(၄) ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္းလည္း ပါ ရွိသည္။ယခုႏွစ္ ပထမေလးပတ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ယာယီခရီးသြားလာခြင့္ လက္ မွတ္ပုံစံ(၄)ျဖင့္ အမ်ဳိးသား ၃၁ ဦး၊အမ်ဳိးသမီး ၂၇ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၅၈ဦးကို ခရီးသြားခြင့္ျပဳထားသည္ဟု ဆက္လက္ထုတ္ျပန္သည္။

အစိုးရသတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ဆုိင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ ၂၀၁၈ ဇန္ န၀ါရီမွ ဧၿပီအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံစာကိုယမန္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္ သည္။

More in News Section

Top News