ေမချမစ္အတြင္း စီးဝင္ေသာေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ငါးသယံဇာတထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ တည္ေထာင္မည္

 ေမချမစ္အတြင္း စီးဝင္ ေသာေခ်ာင္းမ်ားတြင္ က်က္စား သည့္ ငါးသယံဇာတမ်ားကို ထိန္း သိမ္းရန္ ေဒသခံမ်ားပါဝင္ေသာ ငါးထိန္းသိမ္းေရးဇုန္တည္ေထာင္ မည္ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္အပင္မ်ား အဖြဲ႕ (FFI) မွ အဏၰဝါေရျပင္ ထိန္းသိမ္းေရးအစီအစဥ္ ညႇိႏိႈင္း ေရးမွဴးဦးေဇာ္လြန္းက ေျပာသည္။

ေဒသခံမ်ားပါဝင္သည့္ ငါး ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ကို ကခ်င္ျပည္ နယ္ ပူတာအိုခ႐ိုင္ ဖုန္ကန္ရာဇီ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေဘးမဲ့ေတာ အတြင္းရွိ ေမချမစ္အတြင္းသို႔ စီးဝင္ေသာ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး လီဆူ၊ ရဝမ္ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္သည့္ ရြာခုနစ္ရြာ၌ စတင္ မည္ျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီျမစ္အတြင္းသို႔ စီး ဝင္ရာ ေမချမစ္အတြင္း ငါး သယံဇာတမ်ား ေပါမ်ားေသာ္ လည္း လူဦးေရ မ်ားျပားလာျခင္း၊ က်ဥ္စက္အသံုးျပဳ၍ ငါးဖမ္းျခင္း ေၾကာင့္ ငါးသယံဇာတမ်ား နည္း ပါးလာသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ စီစဥ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ ၾကားသည္။

‘‘ဒီျမစ္မွာရွိတဲ့ ငါးေတြက အေရးပါတဲ့ငါးေတြ။ ဒါေတြကို ထိန္းခ်င္တဲ့အတြက္လုပ္တာ။ ငါး သယံဇာတေတြ ရွားလာတာကို ေဒသခံေတြကိုယ္တိုင္လည္း သိ တယ္။ သူတို႔ကလည္း ထိန္းခ်င္ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုထိန္းရ မလဲမသိဘူး။ ဒီေတာ့ နည္းပညာ ပံ့ပိုးဖို႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္’’ဟု ဦးေဇာ္လြန္းက ေျပာသည္။

ယင္းဇုန္တြင္ ငါးသားေပါက္ သည့္ေနရာမ်ားကို ထိန္းသိမ္း ျခင္း၊ ငါးသားေပါက္ရာသီတြင္ ငါးဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရန္၊ ငါးဖမ္း ရာတြင္ က်ဥ္စက္အသံုးမျပဳရန္ ႏွင့္ မုိင္းခြဲဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳရန္ အသိပညာေပးမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေဒသခံမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး အေထာက္အကူျပဳ ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးရန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အမည္သစ္မ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ ငါးထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ စီမံ ကိန္းကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ FFI တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

More in News Section

Top News