ေငြေဖာင္းပြမႈႏွင့္အညီ ပင္စင္လစာတိုးျမႇင့္ရန္ စပိန္အစိုးရသစ္ သေဘာတူ

ယခင္အစိုးရေခါင္း ေဆာင္မ်ားလက္ထက္တြင္ ၿခိဳးၿခံ ေခြၽတာေရး ႏွစ္မ်ားစြာၾကာ လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စပိန္အစိုးရ က ၎တုိ႔၏ ဆုိရွယ္လစ္ေခါင္း ေဆာင္သစ္မ်ားသည္ ေငြသံုးစြဲမႈ ဆီသို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပိုနည္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ ေကာင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟုေျပာ ကာ အၿငိမ္းစားပင္စင္လစာမ်ား ကို ေငြေဖာင္းပြမႈႏွင့္အညီ တုိးျမႇင့္ ေရး ကနဦးသေဘာတူညီမႈတစ္ ရပ္ ရရွိခဲ့သည္။

လူမႈဖူလံုေရး ေငြသံုးစြဲမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ပါတီစံုေကာ္ မရွင္က အေသးစိတ္သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ လိုေန ေသးေသာ္လည္း ပင္စင္လစာတုိးျမႇင့္ရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။


၂၀၁၄ ေနာက္ပိုင္း အၿငိမ္း စားပင္စင္လစာကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေအာက္ သုည ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ တုိးျမႇင့္ ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ပင္ စင္လစာအားလံုးကို ေငြေဖာင္းပြ မႈႏွင့္အညီ တိုးျမႇင့္ခြင့္ျပဳရမည္ျဖစ္ ၿပီး အက်ပ္အတည္းႀကံဳေနခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း တုိးျမႇင့္ေပးရမည္ဟု ဆုိရွယ္လစ္ပါတီက ေျပာ သည္။

စားသံုးကုန္ ေဈးႏႈန္းမ်ား သည္ ေမလအတြင္းက ႏွစ္အ လိုက္ ၂ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္ တက္လာၿပီး ၂၀၁၇ ဧၿပီေနာက္ ပိုင္း အမ်ားဆံုး ျမင့္တက္မႈျဖစ္ ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားစာရင္းအင္း အင္စတီက်ဳဒ္၏ ဇြန္လ ၁၃ ရက္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

စပိန္ႏုိင္ငံ၏ ကြန္ဆာေဗး တစ္ ျပည္သူ႔ပါတီ (PP) သည္ ၎တို႔အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္သည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ အယံုအၾကည္မရွိ မဲခြဲမႈ အတြင္း ေျခာက္ႏွစ္ၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ မႈ အဆံုးသတ္ခဲ့ရၿပီး ၎တုိ႔သည္ ယူ႐ိုဇုန္၏ အျမင့္ဆံုးအစိုးရ အသံုးစရိတ္လိုေငြျပမႈမ်ားအနက္ တစ္ခုကို ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေငြသံုးစြဲမႈကို တင္းက်ပ္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့ သည္။

စပိန္ႏုိင္ငံတြင္ ပင္စင္စား ၈ ဒသမ ၇ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ေမြးဖြားႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္ ပင္စင္လစာသည္ ခ်ိန္ကိုက္ဗံုးတစ္ခုျဖစ္လာ ႏုိင္သည္ဆိုေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ထြက္လာေစခဲ့ကာ ၂၀၁၃ က အတည္ျပဳခဲ့ေသာ စနစ္ထက္ ပို၍နက္႐ိႈင္းစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာ သည္။          

—Ref: Reuters

More in World News Section