ႏိုင္ငံတကာသတင္းတိုမ်ား

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လ်င္ျမန္ေစရန္ အေမရိကန္ႏွင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ ရန္ လိုအပ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ႐ံုးက ထုတ္ ျပန္သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ ယင္းစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ေပးမည္ဟု ေဒၚနယ္ထရန္႔ က ေျပာၾကားသျဖင့္ ေလ့လာသူမ်ားကို အံ့ဩေစသည္။


ဇြန္လ ၁ ရက္ မကၠဆီကိုေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ေနာက္ဆံုးအေခ်အတင္စကားစစ္ထိုးပြဲတြင္ သမၼတကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေလး ဦးက အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျပန္အလွန္စြပ္စြဲ ေျပာၾကားသည္။

ဥေရာပအေနျဖင့္ ပါရီရာသီဥတု သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ သေဘာတူညီထားခဲ့ေသာ ပမာဏထက္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္ မႈ ပိုမိုေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု နယ္သာလန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မာ့ခ္ရပ္ကီက ဥေရာပပါလီမန္၌ ေျပာသည္။

More in World News Section