လူမႈမီဒီယာသံုးသူမ်ား စိတ္က်ေရာဂါ ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္

လူမႈမီဒီယာတြင္ အျပဳသေဘာမေဆာင္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက သင့္အား လူမႈဝန္းက်င္ကို ဆန္႔က်င္သူျဖစ္ေစ႐ံုသာမက စိတ္ က်ေရာဂါအႏၲရာယ္ပါ တိုးပြားေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္က ေဖာ္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အျပဳသေဘာေတြ႕ႀကံဳရမႈမ်ားသည္ စိတ္က်ေရာဂါအႏၲရာယ္ကို အနည္းငယ္သာ ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟု ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။


‘‘အျပဳသေဘာနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ အေတြ႕ႀကံဳေတြက စိတ္က် ေရာဂါနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မအံ့ၾသပါဘူး’’ ဟု မီဒီယာနည္းပညာႏွင့္ က်န္းမာေရးသုေတသနဌာန ပစ္စဘာ့ဂ္ တကၠသိုလ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ သုေတသနစာတမ္းေရးသားသူ ေဒါက္တာဘ႐ိုင္ယန္ပရီမက္က ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ အျပဳသေဘာအေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ စိတ္က်ေရာဂါေလ်ာ့နည္းမႈၾကား ဆက္စပ္မႈအားနည္းသည္ကို မိမိတို႔ အံ့ၾသခဲ့ သည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာၿပီး အျပဳသေဘာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားက ပိုမိုအားေကာင္းမည္ဟု မိမိတို႔က ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာ သည္။

ယခုသုေတသနတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁,၂၀၀ ပါဝင္ၿပီး အသက္အားျဖင့္ (၁၈)ႏွစ္ႏွင့္ (၃၀)ၾကားျဖစ္ကာ ပ်မ္းမွ်အသက္ (၂၀)ျဖစ္သည္။

၎တို႔သည္ အေနာက္ဗာဂ်ီးနီးယားတကၠသိုလ္တြင္ ၂၀၁၆ ၌ အခ်ိန္ျပည့္သင္တန္း တက္ေရာက္ေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသမီး သံုးပံုႏွစ္ပံု ပါဝင္သည္။

သုေတသနတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက လူမႈမီဒီယာအေတြ႕အႀကံဳမည္မွ်သည္ အျပဳသေဘာ (Positive) ေဆာင္ၿပီး မည္မွ်သည္ အျပဳသေဘာႏွင့္ ဆန္႔က်င္ (Negative) ေဆာင္သည္ကို ၎တို႔ဘာသာ ဆံုးျဖတ္ေဖာ္ျပသည္။

ဒုတိယေမးခြန္းတြဲတစ္ခုျဖင့္ စိတ္က်ေရာဂါ လကၡဏာမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့သည္။

ယင္းတြင္ မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာ လူမႈမီဒီယာအေတြ႕အႀကံဳ ၁၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း ပိုမ်ားတိုင္း စိတ္က်ေရာဂါလကၡဏာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုျဖစ္ေပၚ လာသည္ကို သုေတသီမ်ားက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

တစ္ဖက္တြင္ စိတ္ဓာတ္က်ေနသူမ်ားသည္ လူမႈမီဒီယာကို ပိုမို၍ အဆိုးျမင္တတ္သည္ဟု သုေသတီမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈအေနျဖင့္ လူမႈမီဒီယာႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းကို ကန္႔သတ္ထားရန္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈ မျဖစ္ေစေသာ အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားကို ပိုမိုအသံုးျပဳရန္ သုေတသီ မ်ားက တိုက္တြန္းထားသည္။

—Ref: UPI