ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏုိ္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ သေဘာထားစုစည္းမႈ KNU ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္

ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ၏ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာ သေဘာထားစုစည္းျခင္းကို KNU ဌာနခ်ဳပ္ ေလာ္ခီးလာေဒသ၌ ျပဳ လုပ္ၿပီး လာမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု အစည္းအေ၀းအတြက္ ျပင္ဆင္ သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း KNU အေထြေထြအတြင္း ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ေျပာသည္။

အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ကရင္ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေရးေကာ္မတီ (KNDCC) က ဦးေဆာင္၍ ဇြန္လ ၁၀ ရက္မွ ၁၂ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ KNDCC ကို ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) အပါအ၀င္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ကရင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္ႏုိင္ငံေရးပါ တီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားသည္။

‘‘ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကရင္ေတြရဲ႕ သေဘာထားေတြကိုအတူတကြတင္ျပေဆြးေႏြးၾကမ လဲဆိုတဲ့ အေျခခံပါ။ အဲဒီအစည္း အေ၀းက လာမယ့္ပြဲေတြအတြက္ ျပင္ဆင္တဲ့ ပြဲလို႔လည္း ေျပာလို႔ရ တယ္။ ဒီ UPC (ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လံု) က အခ်ိန္ကာတစ္ခုအတြင္းမွာ ျဖစ္သြားမွာကိုး။ အဲဒီ ၂၁ ရာစုပင္ လံုအစည္းအေ၀းေတြမွာ ဘယ္လုိ ပံုစံနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္သြားမလဲ ဆိုတာ သေဘာထားညႇိတာ’’ဟု ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ေျပာသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံ ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ လံုၿခံဳ ေရးစသည့္ က႑မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ လာ မည့္ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကရင္လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာမက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားအ ျမင္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္ ေရး ရည္ရြယ္သည္ဟု ပဒိုေစာတာဒိုမူးက ဆိုသည္။

‘‘အဲဒီမွာ ၀ိုင္းၿပီးစုစည္းၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေကာင္းဆံုး ကရင္အမ်ဳိးသားေတြအတြက္ ဖက္ဒ ရယ္ျဖစ္ေပၚေရးကို အေျခခံတဲ့အ ပိုင္းမွာ အတူတကြ ပါ၀င္သြားရ မယ္ဆိုတာက အဓိကေပါ့’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွရရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မ တီ (UPDJC) လုပ္ငန္းေကာ္မတီ မွတစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ သို႔ တင္သြင္းႏုိင္ေရးေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ပဒိုေစာတာဒိုမူးကေျပာသည္။

KNDCC သည္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ ျပည္နယ္အပါအ၀င္ ကရင္လူမ်ဳိး မ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ လူထုသေဘာထားမ်ားရယူခဲ့သည္။