မူဆယ္နယ္စပ္တြင္ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းအမ်ားစု ရပ္နား၍ ကုန္သြယ္ေရးအခက္ႀကံဳ

မူဆယ္နယ္စပ္တြင္ ေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္သူအမ်ား စုက ဇြန္လ ၁၂ ရက္၌ လုပ္ငန္းမ်ားရပ္နားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အခက္အခဲ စတင္ႀကံဳေတြ႕ရသည္ဟု မူဆယ္ ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္စည္ ေရာင္းခ်ရာတြင္ ယြမ္ေငြကိုသာ အဓိကထားအသံုးျပဳခဲ့သည္။ ယြမ္ေငြျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူ ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက ယြမ္ေငြကို တရား၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားသျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား၊ အစိုးရဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ယြမ္ေငြႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္ျခင္း၊ လႊဲ ပို႔ျခင္းကို တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ေငြလႊဲ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေငြလႊဲလုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ယခင္ က တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ေလာင္းက စားႏွင့္ တရားမ၀င္ေငြေၾကးမ်ား ပိတ္ဆို႔ဖမ္းဆီးရာတြင္ တ႐ုတ္ ဘဏ္မ်ား၌ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားပိတ္ပင္ခံရျခင္း ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ရပ္နားရမည့္ အေျခအေနထိ ျဖစ္လာျခင္းဟု ကုန္သည္အခ်ဳိ႕က ဆိုသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္ မွ ပို႔ကုန္မ်ားကို အစိုးရက တရား ၀င္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း တ႐ုတ္ အစိုးရက ျမန္မာနယ္စပ္မွ တင္ သြင္းလာသည့္ သြင္းကုန္မ်ားကို တရားမ၀င္ သတ္မွတ္ျခင္းထို႔ ေၾကာင့္ ျမန္မာမွ ဆန္၊ ေျပာင္းဖူးေစ့၊ သၾကားပို႔ကုန္မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္းကို ေငြလႊဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္သည္။

ေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ားက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ဘဏ္မ်ားတြင္ စာရင္းဖြင့္လွစ္ၿပီး ကုန္သည္မ်ား၏ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ၊ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ား ေခတၱရပ္တန္႔ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈခက္ခဲၿပီး ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါ ထိခိုက္လာသည္ဟု မူဆယ္ၿမိဳ႕ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္းကုန္စည္ဒိုင္မွ ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္ ေနသူအမ်ားစု လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္းမႈသည္ သံုးရက္မွ တစ္ပတ္အထိ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ႏုိင္သျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရန္ ေငြလႊဲေပးပို႔မႈ အခက္အခဲႏွင့္ စတင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းလိုသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ဆန္ တန္ခ်ိန္ ၁ဒသမ၉ သန္း၊ ေျပာင္း ေစ့တန္ခ်ိန္ တစ္သန္းေက်ာ္၊ သၾကားတန္ခ်ိန္မ်ားစြာတင္ပို႔ခဲ့ သည္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ႏွစ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္က ကန္ေဒၚလာ ငါးဘီလီယံေက်ာ္ ကုန္သြယ္ခဲ့သည္။