ပယ္မဲလုပ္ေနေသာ အမတ္ကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မည္

လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ၂ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္သည့္အႀကိမ္တိုင္း ပယ္မဲျဖစ္ေစရန္ ျပဳ လုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးသန္းကေျပာသည္။ ‘‘ပယ္မဲထည့္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ကို တစ္ခုခုလုပ္ဖို႔ေတာ့ သိပ္မလြယ္ဘူးေပါ့။ အၿမဲတမ္း မဲေပးတဲ့အခါတိုင္း ပယ္မဲတစ္မဲေတာ့ ရွိေနေသးတယ္။ သူ႕အေနနဲ႔ မဲမေပးလိုဘူးဆိုရင္ မဲစာရြက္ကို ဘာမွမျခစ္ဘဲ ထည့္ လိုက္လို႔ရပါတယ္။ ကိုယ္ဆႏၵရွိ တဲ့ ကန္႔ကြက္မဲဆိုရင္လည္း တစ္ကြက္တည္းျခစ္ၿပီး ထည့္လုိက္လို႔ရတာပဲ။ အခုဟာက တမင္လုပ္ တာပါ။ ဒီေန႔ (ဇြန္လ ၁၃ ရက္)ဟာဆိုရင္ ေထာက္ခံမဲကို အမွန္ျခစ္ၿပီး ၾကားေနနဲ႔ ကန္႔ကြက္ကို အမွားျခစ္ထားတယ္။ သံုးခုစလံုးကို မဲျခစ္ထားတာ’’ဟု ဦးသန္းက ယမန္ေန႔ကေျပာသည္။

Top News