သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေျမဧရိယာ ဟက္တာ ၁၀၀ ခန္႔ ထပ္မံေဖာ္ထုတ္ရန္ရွိ

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ မုခ္ဦးအနီးသြားလာေနေသာ အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕ ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္တြင္ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားလာ၍ ေျမဧရိယာ ၉၉ ဟက္ တာထပ္မံေဖာ္ထုတ္ရန္ရွိေၾကာင္း သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံ ခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေရႊဟိန္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ သီလ၀ါအထူး စီးပြားေရးဇုန္၌ စက္မႈဇုန္ေျမအ ျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ထားမႈ ၅၈၃ ဟက္တာ (ဧက ၁,၄၀၀ ေက်ာ္)ရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄ ဘီလီယံရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာ-ဂ်ပန္သီလ၀ါဖံြ႕ ၿဖိဳးမႈလီမိတက္(MJTD) က ဇြန္လ ၁၄ ရက္၌ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လက္ရွိတြင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ထားသည့္ ၅၈၃ ဟက္တာ၌ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏံွၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေန သူ ၄၉ ဦးရွိၿပီး ၂ ႏွစ္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၉၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းစတင္မည္ဟု MJTD(MyanmarJapan Thilawa DevelopmentLimited) ဥကၠ႒တုိမိုယာစုရွိမီ ဇူက ေျပာသည္။

‘‘သီလ၀ါ အထူးစီးပြာေရးဇုန္ရဲ႕ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း စတင္ျခင္း ဖြင့္ပဲြဟာဆုိရင္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံရွိ စက္မႈစီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ကို တြန္းအားျဖစ္လာေစရန္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားထဲမွာ ႀကီးမားတဲ့မွတ္တုိင္ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ျဖစ္တည္လာေစရန္ သေဘာတူ ညီခ်က္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ က စတင္ၿပီး ၂၀၁၈ ဧၿပီကုန္အထိ ၁၇ ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ၉၄ ဦးရွိကာ ၀န္ထမ္း ႏွစ္ေသာင္းရွိေၾကာင္း MJTD က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စုစုေပါင္း ဟက္တာ ၂,၅၀၀(ဧက ၆,၀၀၀) ရွိၿပီး အပိုင္း(က)တြင္ေျမဧရိယာဟက္တာ ၄၀၀ (ဧက ၁,၀၀၀) ႏွင့္ အပိုင္း(ခ)တြင္ ဟက္ တာ ၂,၁၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ လက္ ရွိတြင္ အပိုင္း(က)ကို အျပည့္အ၀ စက္မႈဇုန္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ျဖစ္သည္။

      MJTD သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဂ်ပန္အစုိးရ၏ ရွယ္ယာမ်ားပါ၀င္ ၿပီး ဂ်ပန္ MMS ႏွင့္ ျမန္မာသီလ ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာမ်ား ပါ၀င္ ထားသည္။

Top News