မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္းရန္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

မြန္ျပည္နယ္အ ေျခစိုက္ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီ ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ MNP ႏွင့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ (AMDP)ေပါင္းစည္းရန္ ေနာက္ဆံုးအ ဆင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထား ေၾကာင္း ႏွစ္ပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ား က ေျပာၾကားသည္။


ပါတီေပါင္းစည္းရန္ ႏွစ္ဖက္ပါတီတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာကစတင္ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရာ ယေန႔တြင္ ေပါင္းစည္းေရးေနာက္ဆံုးအဆင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါသည့္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ပါတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။

‘‘ကိုယ္စားလွယ္ သံုးဦးစီနဲ႔ ႏွစ္ပါတီအေနအထား ေဆြးေႏြး လာခဲ့ၾကတယ္။ အခုေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရေတာ့တဲ့ အဆင့္ မွာေပါ့။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့ ႏွစ္ ဖက္ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦး စီနဲ႔ အဆင့္ျမင့္ဆံုးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေပါ့။ သူတို႔ကို အာဏာအကုန္ေပးထားတယ္။ ေပါင္းစည္းဖို႔ သူ တို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္’’ဟု မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁) ႏိုင္စိုးျမင့္ကေျပာၾကား သည္။

ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး အ ဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ တစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္ ငါးဦးစီတို႔သည္ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ (သို႔မဟုတ္) ၁၉ ရက္တြင္ေတြ႕ဆံုၿပီး ေပါင္းစည္းရန္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုက ေရစီပါတီ တြဲဖက္အတြင္းေရး မွဴး (၁) ႏိုင္စံတင္က ‘‘ငါးဦးစီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေတြ႕ဆံုေဆြး ေႏြးၾကမယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ေတာ့ အေျဖထြက္လာမယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က လုပ္ငန္းသေဘာအရ တစ္ ခ်က္ခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးအဆင္ေျပ ၾကၿပီးမွ ေပါင္းလို႔ရမယ္’’ဟု ေျပာ သည္။

ႏွစ္ပါတီေပါင္းရန္ ေဆြးေႏြး စဥ္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ေပါင္း စည္းေရးမျဖစ္ႏုိင္သည့္အခ်က္ မေတြ႕ေၾကာင္း၊ တန္းတူေပါင္း စည္းရန္ တူညီသည့္ သေဘာထား ရွိေၾကာင္း ႏွစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ဆိုသည္။

ပါတီေပါင္းစည္းမႈ ေအာင္ျမင္ရန္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏွစ္ပါတီပူးတြဲ ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းၿပီး လူထုရွင္းလင္းပြဲမ်ား ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။

မြန္ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရး ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾကားခံညႇိႏိႈင္း ေပးသည့္အဖြဲ႕မပါဘဲ ပါတီအ ခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ႏွစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တို႔က ၂၀၁၇ ဇြန္လက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

More in Politics Section

Top News