ေသြးတိုးေၾကာင့္ အာ႐ံုေၾကာ ထိခိုက္ပ်က္စီးႏုိင္

သက္လတ္ပိုင္းအရြယ္တြင္ ေသြးတိုးျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ဉာဏ္ဆံုး႐ႈံးမႈ အပါအဝင္ အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈႏွစ္ခုက ေဖာ္ျပသည္။

ေသြးေပါင္ျမင့္မားျခင္းဆိုင္ရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မျပည့္မီ သူမ်ား အပါအဝင္ ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ မွတ္ဉာဏ္ဆံုး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း ဥေရာပသုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။


အီတလီသုေတသီမ်ားကလည္း ေသြးတိုးျခင္းေၾကာင့္ အာ႐ံု ေၾကာဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ယခင္ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေသြးတိုးျခင္းႏွင့္ ကိုယ္တြင္းအဂၤါ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈၾကား ဆက္စပ္မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

အျခားေလ့လာမႈမ်ားက ဇရာႀကိဳေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ေသြးေၾကာက်န္းမာေရး ညံ့ဖ်င္းမႈၾကား ဆက္စပ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ မွတ္ဉာဏ္ထိခိုက္မႈသည္ အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို ကုသရန္ ေနာက္က်လြန္းေသာ အေျခအေန ေရာက္မွ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ထင္ရွားမွသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေလ့ရွိသည္။

အာ႐ံုေၾကာဆိုင္ရာ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္ထိခိုက္ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားသည္ မၾကာခဏဆိုသလို ေနာက္က်လြန္းေသာ အေျခ အေနေရာက္မွသာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေလ့ရွိေၾကာင္း ေရာမၿမိဳ႕ ဆာပီ ယန္က တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာလမ္ဘိုက ေျပာသည္။

အသက္ (၅၀) ေက်ာ္အရြယ္မ်ား ေသြးတိုးေရာဂါရွိပါက ေသြး တိုးမရွိေသာ အသက္အရြယ္တူသူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ မွတ္ဉာဏ္ ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေလ့့လာေတြ႕ရွိသည္။

အျခားေသာ ႏွလံုး (သို႔မဟုတ္) ေသြးေၾကာမ်ား ျပႆနာမရွိလွ်င္ပင္ ေသြးတိုးျခင္းေၾကာင့္ မွတ္ဉာဏ္ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ႏုိင္သည္။

ေသြးတုိးေရာဂါ ကာကြယ္ရန္ အရက္အလြန္အကြၽံေသာက္ သံုးျခင္းႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီေသာ အျပဳအမူမ်ား ေရွာင္ရွားျခင္းအျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ စားေသာက္ေနထုိင္ၿပီး ေလ့က်င့္ခန္း ပံုမွန္လုပ္သင့္သည္။

ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူမ်ားကို မွတ္ဉာဏ္ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးစမ္း သပ္ရာတြင္ ရလဒ္မေကာင္းေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေလ့လာေတြ႕ ရွိသည္။

ေသြးေပါင္ကို က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းရန္ ငယ္ရြယ္ စဥ္ကပင္ ႀကိဳးပမ္းသင့္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

—Ref: UPI

Top News