ကန္႔ကြက္ခံရသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာကုိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ အတည္ျပဳ

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကန္႔ ကြက္ခဲ့သည့္လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆိုင္ရာေပါင္းစပ္ ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕ (JCC)အစီရင္ခံစာကုိ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ကက်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ စက္ခလုတ္ႏွိပ္၍ မဲခြဲအတည္ျပဳ ခဲ့သည္။

JCC အစီရင္ခံစာတင္သြင္း ျခင္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္႐ုံး၀န္ထမ္း မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္လႊတ္ ေတာ္အသီးသီး၏ လုပ္ငန္းတာ ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈပုိမုိတုိးတက္ လာေစရန္ႏွင့္ အဖြဲဲ႕၏ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ား ပုိမိုေကာင္းမြန္သည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈရရွိေစရန္ တင္ သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း JCCဒုဥ ကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က လႊတ္ေတာ္သုိ႔ရွင္းျပသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ေရးရာ လုပ္ ငန္းတာ၀န္မ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ ရယူဖဲြ႕စည္းရေသာ အဖြဲ႕အမ်ိဳး အစားမဟုတ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ ရာအဖဲြဲ႕သာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ က JCC ၏ဖြဲ႕စည္းပုံကုိရွင္းျပ သည္။

JCC သည္ ႏုိင္ငံတကာမိတ္ ဆက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လႊတ္ ေတာ္မ်ားတုိးတက္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးမႈမ်ားကုိ ထိ ေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ဖြဲ႕ စည္းထားေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀း ကာလတြင္ JCC အဖြဲ႕ကုိဖြဲ႕စည္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္အား အသိေပးတင္ ျပခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဗုိလ္မွဴးဇင္လင္းက ဇြန္လ ၇ ရက္ ၌ က်င္းပသည့္ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ JCC အဖြဲ႕အားျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဖြဲ႕စည္း ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားမႈကုိ ဖ်က္သိမ္း ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ JCC ကုိဖြဲဲ႕စည္း ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ သုိ႔ အသိေပးတင္ျပျခင္းမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီခ်က္ လည္း ရယူခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရွိေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ ခြင့္ကုိ အေလးမထားသလုိျဖစ္ေန ၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ကေျပာသည္။

ယမန္ေန႔တြင္ JCC အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ရန္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ ရာ ဆႏၵမဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ ၅၆၅ ဦး အနက္ ေထာက္ခံမဲေပးသူ ၃၄၇ ဦး၊ ကန္႔ကြက္မဲေပးသူ ၁၈၃ ဦး၊ ၾကားေနမဲေပးသူခုနစ္ဦးရွိၿပီး ေထာက္ခံဆႏၵမဲမ်ားသျဖင့္ လႊတ္ ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ရန္ဆုံး ျဖတ္သည္။

Top News