ေဆးဝါးမ်ားကို သတ္မွတ္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရာင္းခ်ေရး မြန္ျပည္နယ္တြင္ အသိပညာေပး

 ေဆးဝါးမ်ားကို သတ္မွတ္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် ေရာင္းခ်ေရး မြန္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ နယ္ ၁၀ ခုတြင္ ဇြန္လကစ၍ အသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျပည္နယ္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရွိ (ေဆးဝါး)ေဒါက္တာသြင္ထူးႏိုင္ က ေျပာသည္။

‘‘ေဆးဝါးမ်ားကို သတ္မွတ္ ထားတဲ့ စံႏႈန္းမ်ားအတုိင္း ေရာင္း ခ်ဖို႔အတြက္ အသိပညာေပးလုပ္ ငန္းမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေဆာင္ ရြက္သြားမွာပါ။ ဒါမွသာ ျပည္သူ ေတြ အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာနဲ႔ ေဆးဝါးမ်ားကို ဝယ္ယူအသံုးျပဳ ႏုိင္မွာျဖစ္တယ္’’ဟု ေဒါက္တာ သြင္ထူးႏုိင္က ေျပာသည္။

ေဆးဝါးေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ ရရွိမွသာလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရာင္းခ်ႏုိင္မည္ျဖစ္၍ ေရာင္းခ် လိုသူမ်ား သတ္မွတ္စည္းကမ္း မ်ားႏွင့္အညီ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရး ဦးစီး ဌာနမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ျပည္နယ္အစားအေသာက္ ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန သည္ အမ်ားျပည္သူအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ ဝယ္ယူစားသံုး ႏိုင္ေရး ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာင္း ခ်ေနသည့္ အစားအေသာက္ မ်ားကို ေရွာင္တခင္ နမူနာရယူ ကာ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးျခင္း၊ သက္တမ္းလြန္ႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိ အစားအေသာက္မ်ား မေရာင္းခ်ေစေရး ေစ်းေရာင္းခ်သူမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း အဆိုပါဦးစီးဌာနတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း ေဆးဝါး ေရာင္းခ်သူမ်ားအား က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနက ႐ိုး႐ိုးေဆးဝါးေရာင္းခ်ခြင့္၊ သာမန္ထိန္းခ်ဳပ္ေဆးဝါး ေရာင္းခ်ခြင့္ႏွင့္ အထူးထိန္းခ်ဳပ္ ေဆးဝါး ေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္မ်ား ကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ထုတ္ေပးေနေၾကာင္း ေဒါက္တာ သြင္ထူးႏိုင္က ေျပာသည္။