ေနျပည္ေတာ္ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ ယူ႐ို တစ္သန္းေက်ာ္ဖိုးေရာင္းခ်ထား

ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေနေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲသို႔ လာေရာက္ေသာ ရတနာကုန္သည္မ်ားကို ဇြန္လ ၂၀ ရက္ကေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု- ပိုင္စိုးသူ)

 ျမန္မာ့ေက်ာက္ မ်က္ရတနာျပပြဲ ေလးရက္ ေျမာက္တြင္ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၆၉ တြဲမွ ယူ႐ိုေငြ ၁ဒသမ၃၇၈ သန္းတန္ဖိုးေရာင္းခ်ရေၾကာင္း ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


အေျခခံေစ်း ယူ႐ို ၅၀၀ ႏွင့္  အထက္ရွိ ေက်ာက္မ်က္အတြဲ ၃၃၆ တြဲမွ ၆၉ တြဲ ေရာင္းခ်ခဲ့ရ ေၾကာင္း ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီဒုဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ဦးက ဆိုသည္။

အဆိုပါေက်ာက္မ်က္တြဲ မ်ားကို ရတနာကုန္သည္မ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ ဇြန္လ ၂၀ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိ သတ္မွတ္  ထားၿပီး ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ ေစ်းၿပိဳင္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့သည္။

ယခုျပပြဲတြင္ ေက်ာက္မ်က္ တစ္တြဲလွ်င္ အေျခခံေစ်း ယူ႐ို ၅၀၀၊ ေက်ာက္စိမ္းအေခ်ာထည္ ကို အေျခခံေစ်း ယူ႐ို ၁,၀၀၀ ၊ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းထည္ကို အ ေျခခံေစ်း ယူ႐ို ၄,၀၀၀ သတ္မွတ္ထားသည္။

အေျခခံေစ်းယူ႐ို ၄,၀၀၀ ႏွင့္ အထက္တန္ဖိုးသတ္မွတ္ သည့္ ေက်ာက္စိမ္းအ႐ိုင္းအတြဲ မ်ားႏွင့္ အေျခခံေစ်းယူ႐ို ၁,၀၀၀ႏွင့္အထက္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ သည့္ အေခ်ာထည္ေက်ာက္စိမ္း အတြဲမ်ားကို ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ အမွတ္ (၁) မွ (၁,၁၅၀) အထိ၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ အမွတ္ (၁,၁၅၁) မွ (၂,၃၀၀) အထိ၊ ဇြန္လ ၂၆ ရက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ အမွတ္ (၂,၃၀၁) မွ (၃,၄၅၀) အထိ၊ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ အမွတ္ (၃,၄၅၁) မွ (၄,၆၀၀) အထိ၊ ဇြန္ လ ၂၈ ရက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအ တြဲ အမွတ္ (၄,၆၀၁) မွ (၅,၇၅၀) အထိႏွင့္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ အမွတ္ (၅,၇၅၁) မွ (၆,၇၉၅) အထိ သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ဆက္ လက္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ျပပြဲမ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္ စီ အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၆၄မွ ၁၉၇၄ အထိ ၁၁ ပြဲ၊ မဆလအစိုးရလက္ထက္ ၁၉၇၅ မွ ၁၉၈၈ အထိ ၁၄ ပြဲ၊ န၀တအစိုးရလက္ ထက္ ၁၉၈၉ မွ ၁၉၉၇ အထိ ၂၁ ပြဲ၊ နအဖအစိုးရလက္ထက္ ၁၉၉၈ မွ ၂၀၁၁ အထိ ၃၅ ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၁ ေနာက္ပိုင္း ျပပြဲ ၁၁ ပြဲ စုစုပါင္း ၉၂ ပြဲ က်င္းပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ သိရသည္။

ရတနာျပပြဲမ်ားကို ၁၉၆၄ မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပၿပီး ယင္းေနာက္ပိုင္းကစ၍ ေနျပည္ေတာ္မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌ စတင္ေျပာင္းေရႊ႕က်င္းပရာမွ ၂၀၁၇ ႏွစ္လယ္ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲအထိ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာ  ျပပြဲ ၁၃ ပြဲႏွင့္ က်ပ္ေငြျဖင့္ ေရာင္းခ်ပြဲ ေျခာက္ပြဲကို ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခုျပပြဲသို႔ တ႐ုတ္၊ ထုိင္း၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေမ ရိကန္ႏိုင္ငံတို႔မွ ရတနာကုန္သည္ မ်ားလာေရာက္ရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ ငံက အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ရတနာကုန္သည္ ၁,၂၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ျပည္ပရတနာကုန္သည္ ၃,၀၀၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနသည္။