ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အမတ္မ်ားကို ပါတီက အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေနဟုဆို

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အၿမဲ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေန ေၾကာင္း ယင္းပါတီဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။


ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ သည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဒုတိယအႀကိမ္ ေျမာက္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ညီလာခံအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ၎က ထိုသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္အကဲ ခတ္ေနၿပီး မဟုတ္မမွန္လုပ္ ေဆာင္ထားသည္မ်ားရွိပါက စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ သတိေပးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ ေမာင္က ေျပာသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ အကဲခတ္မွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း ဆုိသည္။

‘‘ပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြေရာ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးေတြကိုေရာ ေစာင့္ၾကည့္ ေနတယ္ဆုိတာပါပဲ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား တုိင္ၾကားစာဌာန ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ယင္းဌာနသို႔ တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။

ယင္းတုိင္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီက စံုစမ္းစစ္ ေဆးကာ အေရးယူသင့္ပါက အေရးယူေၾကာင္း တုိင္ၾကားစာဌာနဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။

ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ‘‘ပါတီမွာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ေရးကို ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေနပါ တယ္’’ဟု ဆုိသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား ကို ပါတီက ေစာင့္ၾကည့္ထိန္း ေက်ာင္းေနသည့္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တုိ႔လည္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ သံုးသပ္ျခင္း၊ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၉၀၀ ခန္႔ရွိသည့္အနက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၃၅၀ ခန္႔ တုိင္ၾကားခံထားရေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားလည္း တုိင္ၾကားခံရသည့္အထဲ ပါဝင္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

တိုင္ၾကားခံရသူမ်ားတြင္ မေကြးတုိင္းအလုပ္သမားႏွင့္ လူ ဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္၊ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးမင္းမင္းဦးတုိ႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ဦးေနမ်ိဳးေက်ာ္ႏွင့္ ဦးမင္းမင္းဦးသည္ ၎တုိ႔၏ ရာထူးတာဝန္မ်ားမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ သည္။