ကေလးသူငယ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျမတ္ထုတ္မႈ အစီရင္ခံစာ ဇူလိုင္လတြင္ ထြက္ရွိမည္

ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္အတူ ပူးတြဲပါ၀င္လာသည့္ ကေလးသူငယ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္သည့္  အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ထားသည့္ အစီရင္ခံစာ ဇူလိုင္လတြင္းထြက္ရွိလာမည္ဟု ျမန္မာ့တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးၫြန္႔၀င္းႏိုင္က  ေျပာသည္။


ကေလးသူငယ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ သည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ၂၀၁၆ ကစတင္ ဆန္းစစ္ ေလ့လာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးထုတ္ျပန္ေၾကညာရန္ အဆင့္သင့္အေနအ ထားရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး လာေတာ့ ဒီလိုကိစၥေတြက တခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာ နည္းနည္းျဖစ္ေန တယ္။ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာမျဖစ္ ေသးဘူး’’ ဟု ဦးၫႊန္႔၀င္းႏိုင္က  ေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာကို ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္ မာ့ဆက္သြယ္ေရး၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လူ မႈ၀န္ထမ္း ဦးစီးဌာန အသိအမွတ္ ျပဳရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး ဇူလိုင္လ အတြင္း ထြက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထား ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္လက္ မ်ားသည္ ထိလြယ္ရွလြယ္ အ ေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္သျဖင့္သက္ ဆိုင္ ရာဌာနမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မရရွိမီ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အ စီခံစာ၌ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရမည့္ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပထား ေၾကာင္း ဦးၫြန္႔၀င္းႏိုင္ကေျပာ သည္။ 

ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ  လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ ေခါင္းပံုျဖတ္ အ ျမတ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ မ်ား အဆံုးသတ္ေစေရး ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာ ECPAT အဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ပုဂံ၊ တာခ်ီလိတ္၊ ေခ်ာင္းသာတို႔ တြင္ ျမန္မာ့တာ၀န္သိခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕က သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

 အလားတူ အင္းေလးႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းေဒသတြင္ ယူနီ ဆက္၏ အကူအညီျဖင့္ သုေတသ နျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကေလးသူငယ္ အေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းပံု ျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္း ပေပ်ာက္ ရန္ အသိပညာေပးျခင္း၊ သက္ေမြး ပညာသင္ၾကားေပးျခင္း၊ ၀င္ေငြ ရရွိရန္ဖန္တီးေပးျခင္း၊ အြန္လိုင္းရွိ  ညစ္ညမ္းဝက္ဘ္ဆိုက္ကို တား ဆီးျခင္းအပါအ၀င္ အေရးယူႏိုင္ ေသာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရး၀န္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္က အႀကံျပဳသည္။

 ျမန္မာ့တာ၀န္သိခရီးသြား လုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ကေလးသူ ငယ္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ထုတ္သည့္ အေၾကာင္းအ ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိ ပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္သင္ တန္းမ်ား ပို႔ခ်ႏိုင္ရန္ယူနီဆက္အ ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္း ဦးၫြန္႔ ၀င္းႏိုင္က ေျပာသည္။