အုိင္တီက႑ႏွင့္ e-ID စနစ္အတြက္ ဥပေဒသစ္မ်ား ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဒုသမၼတေျပာ

ဇြန္လ ၂၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − MOI)

အိုင္တီက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႏွင့္ e-ID (Electronic Ideniti- fication) စနစ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒသစ္မ်ား ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေန ေၾကာင္း e Government ဦး ေဆာင္ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ဒုတိယ သမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၂၇ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ e Govern-ment ဦးေဆာင္ေကာ္ မတီဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး၌ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္သံုး ျမန္မာစာစနစ္ကို စံသတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ယူနီကုတ္ျမန္မာစာစနစ္ျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္း အတာ အသံုးျပဳရန္ အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။


e Government လုပ္ငန္း စဥ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဆိုက္ ဘာဥပေဒကို ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ကမၻာ့ ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေန ၿပီး ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ဥပေဒၾကမ္း ထြက္ရွိလာမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ e Government အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုပ္ ငနး္စဥ္သံုးခုရွိသည့္အနက္ ဥပေဒ မူေဘာင္ခ်မွတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ သည္ ပထမဦးစားေပး လုပ္ငန္း စဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္ က ေျပာသည္။

e Government  စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဦး ေဆာင္ေကာ္မတီသည္ ဇြန္လ အတြင္း ဆပ္ေကာ္မတီ ရွစ္ခု ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား အပါအဝင္ ဗဟို႐ုံးမ်ားကို အိုင္တီ ႏွင့္ e -Government ဆိုင္ရာ စစ္တမ္းေကာက္ယူႏုိင္ခဲ့သည္။

e Govenment စစ္တမ္းကုိ အေျခခံ၍ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ လူ႔စြမ္း အားအရင္းအျမစ္ကို သံုးသပ္ျခင္း၊ ရန္ပံုေငြရရွိမႈႏွင့္ ရန္ပံုေငြအသံုးျပဳ မႈကို အေျဖရွာကာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသာ ဦးက ေျပာသည္။

 ကြန္ပ်ဴတာအသင္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ မ်ား ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းသည့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ ႏွစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု၍ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈကို ျပန္လည္အစီရင္ခံရန္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။

e Government ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီႏွင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီကို ဇန္နဝါရီ ၂၃ ရက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ နာယက အျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။