မကၠဆီကုိ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ

 မကၠဆီကိုႏုိင္ငံ တြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၊ ပါလီ မန္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ ပြဲမ်ား မဲေပးမႈ စတင္ေနၿပီျဖစ္ သည္။

 သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထိပ္ဆံုး၌ ေရပန္းစားသူသည္ မကၠဆီကိုစီးတီး ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ေဟာင္း လက္ဝဲယိမ္း မယ္ႏ်ဴရယ္ လိုပက္ဇ္အိုဘရာဒါျဖစ္ၿပီး ၎က အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ေခ် မႈန္းမည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။


အကယ္၍ အိုဘရာဒါ အႏုိင္ရပါက ၎အေနျဖင့္ မကၠဆီကို ႏုိင္ငံကို ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ အုပ္ ခ်ဳပ္လာေသာ ပါတီႀကီးႏွစ္ရပ္ကုိ ဖယ္ရွားပစ္ျခင္းျဖစ္လာမည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ကာလ အတြင္း မကၠဆီကိုကို ဦးေဆာင္ မည့္ ပထမဆံုး လက္ဝဲယိမ္းျဖစ္ လာမည္ျဖစ္သည္။

မကၠဆီကို မဲဆႏၵရွင္မ်ား သည္ လက္ရွိသမၼတ ပင္ညာနီ ယက္တုိ၏ အစိုးရကို အစားထိုး လိုၾကသည္ဟု ဘီဘီစီသတင္း ဌာနမွ မကၠဆီကိုသတင္းေထာက္ ဝီလ္ဂရန္႔ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားက မကၠဆီကိုစီးပြားေရး ေႏွးေကြးမႈ ႏွင့္ ျပစ္မႈထူေျပာမႈမ်ားကို စိတ္ ပ်က္ေနသည္။

အိုဘရာဒါ (၆၄)ႏွစ္က မဲ ဆြယ္ပြဲတြင္ ဗဟိုဘဏ္အက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈကို ကိုင္တြယ္မည္ဟု အခိုင္အမာေျပာၾကားၿပီး ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအီလစ္မ်ား၏ ျခယ္လွယ္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားရွင္း လင္း၍ အလုပ္သမားလစာမ်ား ႏွင့္ ပင္စင္ေငြမ်ား တုိးျမႇင့္ေပးမည္ ဟု ကတိျပဳထားသည္။

 အုိဘရာဒါသည္ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စိမ္းသူမဟုတ္ ဘဲ ၂၀၀၆ ႏွင့္ ၂၀၁၂ သမၼတေရြး ေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ဒုတိယမဲအ မ်ားဆံုးရရွိခဲ့ၿပီး ယခုေရြးေကာက္ ပြဲမဲဆြယ္ကာလ လူထုစစ္တမ္း မ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းထိပ္ဆံုးက ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။

 လက္ရွိသမၼတ ပင္ညာနီ လက္တိုသည္ ဥပေဒအရ ျပန္ လည္ေရြးေကာက္ခံခြင့္မရွိေပ။

အိုဘရာဒါ၏ အနီးဆံုးၿပိဳင္ ဘက္သည္ ရီကာဒိုအယာနာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈပါတီ(PAN)၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ သည္။ ရီကာဒိုအယာနာက အုိဘ ရာဒါသည္ လူၿပိန္းႀကိဳက္ဝါဒီျဖစ္ ၿပီး စီးပြားေရးကို ဦးေဆာင္ရန္ မယံုၾကည္ရသူဟု ေျပာၾကားခဲ့ သည္။               

—Ref: BBC