ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္မ်ားကို သတိထားရန္လို

လူတစ္ဦး ေသာက္သံုးေသာ အရည္ပမာဏထက္ ခႏၶာကိုယ္က ဆံုး႐ႈံးသည့္ အရည္ပမာဏပိုမ်ားေနေသာ အေျခအေနတြင္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈျဖစ္ေပၚသည္။

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိၿပီး ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေလ့က်င့္ခန္းလြန္ကဲစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေလာင္စာျပန္လည္ျဖည့္တင္းမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ျပင္းထန္စြာ ေအာ့အန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ႏိုင္သည္။


ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈကို ေႏြရာသီကာလမ်ားအတြင္း ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ေျခမ်ားသည္။

ေရဓာတ္ ခန္းေျခာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေသြးေပါင္က်ဆင္းႏိုင္ သည္။ ေခြၽးထြက္လြန္ျခင္းေၾကာင့္ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈ အဓိက ျဖစ္ႏုိင္သျဖင့္ ေရဓာတ္ျပန္လည္ျဖည့္တင္းရန္ အေရးႀကီးသည္။

ေသြးေပါင္က်ဆင္းၿပီးေနာက္တြင္ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္း ပံုမွန္ထက္ ပို ျမန္ဆန္လာႏိုင္သည့္ ျပင္းထန္ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ေရဓာတ္ ခန္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္လပ္မႈလည္း ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ ေအာက္ဆီဂ်င္ျပတ္လပ္မႈေၾကာင့္ ေသြးပမာဏလည္း ေလ်ာ့က်ႏိုင္သည္။

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ေနခ်ိန္တြင္ အစားအစာကို အလြန္အကြၽံ စားေသာက္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းမွာ အသည္းက လံုေလာက္ေသာေရ ကို မစုပ္ယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ စြမ္းအင္နည္း ႏိုင္ၿပီး တစ္ခ်ိန္လံုး ဗိုက္ဆာေနႏိုင္သည္။

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ခံတြင္းနံ႔ဆိုးရြားျခင္းလည္း ျဖစ္ ႏိုင္သည္။ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ပါက တံေတြးျဖစ္ေပၚမႈ နည္းပါးႏိုင္ သည္။

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ေနစဥ္အတြင္း ႂကြက္သားမ်ား နာက်င္ ျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယင္းမွာ ႂကြက္သားမ်ားသို႔ ေသြးအခ်ိန္မီ မေရာက္ရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ႏုိင္သည္။ ဝမ္းမခ်ဳပ္ေစရန္ ေန႔စဥ္လိုအပ္ေသာ ေရပမာဏကို ေသာက္သံုးရန္ လိုသည္။

ေလ့က်င့္ခန္း ေကာင္းေကာင္းလုပ္ၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္အညီ စားေသာ္လည္း ေရလံုေလာက္စြာ မေသာက္ပါက မူးေမ့အားနည္း ႏိုင္သည္။

ေသြးပ်စ္လာၿပီး ႏွလံုးက အျခားေသာအဂၤါမ်ားကို ေအာက္ ဆီဂ်င္ပို႔ေဆာင္ရန္ ပိုခက္ခဲစြာ အလုပ္လုပ္ရသျဖင့္ မူးေမ့အားနည္း ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္ တည္ႏိုင္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ေရဓာတ္ျပည့္ဝေနေစရန္ တစ္ေန႔ ေရ ရွစ္ခြက္ႏွင့္အထက္ ေသာက္ေပးသင့္သည္။

—Ref: TOI