တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ ေပ်ာက္ဆုံးပါက တစ္ႏွစ္ၾကာမွသာ မိတၱဴေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမည္

၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကုိ ရန္ကုန္ ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားတြင္ စတင္ ထုတ္ေပးေနၿပီး ထုတ္ယူထား ေသာ ေအာင္လက္မွတ္ ေပ်ာက္ ဆုံးပါက တစ္ႏွစ္ၾကာမွသာ မိတၱဴ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမည္ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ေၾကညာ ထားသည္။

ယခုႏွစ္တကၠသုိလ္၀င္စာ ေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ား၏ ေအာင္ လက္မွတ္မူရင္းမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန (လႈိင္တကၠသုိလ္ နယ္ေျမ)ရွိ ဇြဲကပင္ေဆာင္၊ ေမခ ေဆာင္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ ဦးစီးဌာန (ေနျပည္ေတာ္၊႐ုံးအမွတ္-၅၂)တြင္ ေန႔ခ်င္းၿပီးထုတ္ေပးေန သည္။

ေအာင္လက္မွတ္မူရင္းကုိ တစ္ႀကိမ္သာထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ ၿပီး ပ်က္စီး၊ ေပ်ာက္ဆုံးပါက တစ္ ႏွစ္ၾကာမွသာ မိတၱဴထပ္မံထုတ္ယူ ႏုိင္မည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦး စီးဌာနက အသိေပးထားသည္။

‘‘အမွတ္စာရင္းကေတာ့ မူ ရင္းကုိပဲ ႀကိဳက္သေလာက္လာ ထုတ္လုိ႔ရတယ္။ ေအာင္လက္ မွတ္ကေတာ့ မူရင္းတစ္ႀကိမ္ပဲ ထုတ္ေပးတယ္။ ေပ်ာက္ဆုံး၊ပ်က္ စီးရွိရင္ တစ္ႏွစ္ၾကာမွ မိတၱဴျပန္ ထုတ္ေပးတယ္’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးေဒါက္တာသိန္းဇံက ေျပာ ၾကားသည္။

ေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူ ရာတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ

ကုိယ္တိုင္ ထုတ္ယူပါက ေျခာက္လအတြင္း ႐ုိက္ကူးထားေသာ ပတ္စ္ပုိ႔ဓာတ္ပုံႏွစ္ပုံ၊ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရး ကတ္ျပားမူရင္း၊ အမည္၊ခုံအမွတ္၊ စာစစ္ဌာန၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ အဖအမည္၊ အမိအမည္၊ ေနရပ္လိပ္ စာတို႔လုိအပ္သည္။

ကုိယ္စားထုတ္ယူမည္ဆုိပါ က ေျခာက္လအတြင္း႐ုိက္ကူးထား ေသာ ပတ္စ္ပုိ႔ဓာတ္ပုံႏွစ္ပုံ၊ ကုိယ္စားထုတ္ယူခြင့္ေလွ်ာက္ထားသူ ၏ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မူရင္းႏွင့္ မိတၱဴတစ္စုံ၊ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ၏ ႏုိင္ငံသားစိ စစ္ေရးကတ္ျပားမိတၱဴတစ္စုံ၊ အမည္၊ ခုံအမွတ္၊ စာစစ္ဌာန၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ အဖအမည္၊  အမိအမည္၊ ေနရပ္လိပ္စာတို႔လုိအပ္ သည္။

တကၠသုိလ္၀င္စာေမးပြဲကုိ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ေအာင္ျမင္သူ မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္ဦးစီး ဌာန(လသာၿမိဳ႕နယ္)တြင္ တံဆိပ္ ေခါင္းဖုိးေငြက်ပ္ ၆၀၀ ေပးသြင္း ကာ ေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ယူႏုိင္ သည္။

၂၀၁၈ တကၠသုိလ္၀င္စာ ေမးပြဲေအာင္စာရင္းကုိ ဇြန္လ ၂ ရက္က ေၾကညာၿပီးတစ္ႏုိင္ငံလုံး ေအာင္ခ်က္ ၃၂ ဒသမ ၈၂ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိသည္။

ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္၀င္စာ ေမးပြဲကုိ ႏုိင္ငံျခားစာစစ္ဌာန ၂၀ အပါအ၀င္ စာစစ္ဌာန ၁,၇၀၀ ေက်ာ္တြင္ မတ္လ ၇ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ စစ္ေဆးရာေျဖဆုိသူ ၇၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၂၅၀,၀၀၀ေက်ာ္ေအာင္ျမင္သည္။