သာယာ၀တီရွိ အစုအဖြဲ႕ပိုင္၀ါးစုိက္ခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရွိ၊ မရွိ လာမည့္ႏွစ္တြင္စိစစ္မည္

၀ါးပ်ဳိးပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးထားစဥ္ ဓာတ္ပုံ- ၀င္းေက်ာ္ဦး (ျမန္မာႏိုင္ငံ ၀ါးစုိက္ပ်ဳိးေရးအသင္း)

သာယာ၀တီခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပုိင္ ၀ါးစုိက္ခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္မႈ ရွိ၊ မရွိ လာမည့္ႏွစ္တြင္ျပန္လည္ စိစစ္မည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးစိန္မုိးကေျပာသည္။


၀ါးစုိက္ပ်ိဳးမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး ပဲခူးတိုင္း သာယာ၀တီခ႐ုိင္ တြင္ ၀ါးေတာဧကခုနစ္ေထာင္ကုိ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပုိင္သစ္ ေတာအျဖစ္ ေဒသခံအစုအဖြဲ႕ ၁၄ ဖြဲ႕အား ၂၀၁၄ တြင္ငါးႏွစ္စီမံကိန္း ျဖင့္ စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ရန္
ခြင့္ျပဳ ေပးခ့ဲသည္။

 စမ္းသပ္ စီမံကိန္းကာလ သည္ ၂၀၁၉ တြင္ ငါးႏွစ္ျပည့္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၀ါးစုိက္ခင္းေအာင္ျမင္ မႈ အေျခအေနကုိစိစစ္၍ ဆက္ လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳ ဆုံး ျဖတ္မည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

‘‘အက်ိဳးအျမတ္ ဘယ္ ေလာက္ရသလဲ၊ သဘာ၀ေတာ ကုိ ဘယ္ေလာက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္လဲ ဆုိတာေတြကို သုံးသပ္ၿပီးမွ ျပန္ လည္ေပး၊ မေပးဆုံးျဖတ္မယ္’’ ဟု ဦးစိန္မုိးကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေတာ စိုက္ခင္းမ်ားကုိသာ အစုအဖြဲ႕ပုိင္ သစ္ေတာ(CF)အျဖစ္ေပးထားၿပီး ၀ါးစုိက္ခင္းမ်ားကုိ သာယာ၀တီ ခ႐ုိင္တစ္ခုတြင္သာ အစုအဖြဲ႕ပုိင္ စုိက္ခင္းအျဖစ္ ခြင့္ျပဳေပးထား သည္။

၀ါးေတာမ်ားသည္ သာမန္ သစ္ေတာထက္ေရကုိ ႏွစ္ဆထိန္း သိမ္းေပးႏုိင္ျခင္း၊ ၀ါးတစ္႐ုံသည္ ေျခာက္ကုဗမီတာပတ္လည္အ တြင္းရွိ ေရေျမဩဇာကုိ ထိန္း သိမ္းေပးႏုိင္ျခင္း၊ သစ္ေတာထက္ ေအာက္ဆီဂ်င္ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိထုတ္လႊတ္ေပးႏုိင္ျခင္း၊ သစ္ ေတာတစ္ဟက္တာထက္ ၀ါးတစ္ ဟက္တာက ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ ဆိုက္ငါးဆခန္႔စုပ္ယူေပးႏုိင္ျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေရးပါ သည္ဟု ၀ါးထိန္းသိမ္းေရး
ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၀ါးသည္ စုိက္ပ်ိဳး ၿပီးပါက သုံးႏွစ္အတြင္းအသုံးျပဳ ႏိုင္၍ တြက္ေျခကုိက္သည့္သယံ ဇာတတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲသား မ်ားက ၀ါးကုိသစ္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ထားသကဲ့သုိ႔ ကမၻာ့ေစ်း ကြက္၌လည္း အစိမ္းေရာင္ေရႊဟု တင္စားသတ္မွတ္ထားသည္။