ၿမိတ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ FFI တို႔ပူးေပါင္း၍ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္

ၿမိတ္တကၠသိုလ္ႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ အပင္မ်ားအဖြဲ႕ (FFI) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု FFI အဏၰဝါေရျပင္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအစဥ္
ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္လြန္းက ေျပာသည္။


ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး  ဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၿမိတ္ တကၠသိုလ္ႏွင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္ အပင္ မ်ားအဖြဲ႕ (FFI) တို႔ ဇြန္လ ၄ ရက္ ၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈
မွ ၂၀၂၃ အထိ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာ ႐ိုင္းတိရစာၦန္ႏွင့္အပင္မ်ားအဖြဲ႕ ၏ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ရွိ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ား ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ စြမ္း ေဆာင္ရည္ျမင့္ သင္တန္းမ်ားေပး ျခင္း၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားကို အေသးစားရန္ပံု ေငြ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ မွာ ဆရာ၊ ဆရာမေတြနဲ႔ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူေတြကို ပူး ေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ေခၚမယ္။ သူ တို႔လည္း အေတြ႕အႀကံဳရေစခ်င္ လို႔ အဓိကက ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႕အ စည္းေတြဆိုတာ ေရရွည္လုပ္မွာမ
ဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြပဲ ဦးစီးၿပီးလုပ္သြားရမွာ’’ ဟု ဦးေဇာ္ လြန္းက ေျပာသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ အျပင္ ပုသိမ္တကၠသိုလ္ႏွင့္လည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။