ေဒၚလာတန္ဖိုး ႏွစ္ရက္အတြင္း ၁၀ က်ပ္ခန္႔ ျပန္လည္က်ဆင္း

ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ ကန္ေဒၚလာလဲလွယ္ႏႈန္းသည္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနသည္။ (ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

 ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး တည္ၿငိမ္မႈ မရွိဘဲ ႏွစ္အရက္အတြင္း  တစ္ေဒၚ လာလွ်င္ ၁၀ က်ပ္ခန္႔ေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္က်ဆင္းလာသည္။

ဇူလိုင္ ၃ ရက္က ကန္တစ္ ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၄၀၀ က်ပ္ခန္႔  ေစ်းျမင့္တက္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္ အၾကာတြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁,၃၉၀ က်ပ္သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း ေငြေၾကး ေစ်း ကြက္တြင္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေနာက္ ပိုင္းက စတင္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုး ျမင့္တက္လာၿပီး တစ္ ေဒၚလာ ၁,၄၀၇ က်ပ္အထိ ျမင့္ တက္ခဲ့သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တစ္ေဒၚလာ ၁,၃၈၀ က်ပ္သို႔ ျပန္လည္က်ဆင္းၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ၁,၄၀၀ က်ပ္ခန္႔တြင္ ရွိေနခဲ့သည္။

ပို႔ကုန္နည္းခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာ တန္ဖိုးျမင့္တက္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာ တန္ဖိုး ျမင့္တက္လာျခင္း၊ သြင္း ကုန္အတြက္ ျပည္ပသို႔ ေငြလႊဲေပး ပို႔မႈမ်ားျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈအဝင္နည္းျခင္း စသည္ ျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစံု သံုးသပ္ေဝဖန္ေန သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ က စတင္ၿပီး ကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုး တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၅၀ က်ပ္ ခန္႔ျဖင့္ တည္ၿငိမ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ဇြန္လလယ္က စတင္ၿပီး ေဒၚလာတန္ဖိုး ျမင့္တက္ျခင္း ျဖစ္သည္။