ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ျမင့္တက္ေနေသာ္လည္း သြင္းကုန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ဟုဆုိ

 ႏုိင္ငံ၏ကုန္သြယ္မႈလုိ ေငြျမင့္တက္ေနေသာ္လည္းလက္ ရွိသြင္းကုန္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံအ တြက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည့္ ပစၥည္းမ်ားသာျဖစ္၍ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ ကုန္သြယ္မႈလုိေငြျပတတ္ၿပီး လက္ရွိအေျခအေနအရ ကုန္ သြယ္မႈလုိေငြျဖည့္တင္းရန္ ပုိ႔ကုန္ ကုိသာ အားကုိးရေတာ့မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

‘‘သြင္းကုန္က ဒါ့ထက္ေလွ်ာ့ ခ်လုိ႔မရေတာ့ဘူး။ ပုိ႔ကုန္တိုး တက္ထုတ္လုပ္ဖုိ႔သာ ရွိပါေတာ့ တယ္’’ ဟု ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာသည္။၂၀၁၈ ေျခာက္လတာ ဘ႑ာႏွစ္ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ဇြန္လ တတိယပတ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ပပုိ႔ကုန္တန္ဖုိးကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃ ဘီလီယံႏွင့္သြင္းကုန္ တန္ဖုိးေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၄ ဘီလီ ယံရွိၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုိေငြ ကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံရွိ သည္။ ၂၀၁၇-၁၈ တြင္ ကုန္ သြယ္မႈလုိေငြကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံရွိခဲ့သည္။

ျမန္္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈတုိးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ားတင္ သြင္းရျခင္း၊ ေရနံေလာင္စာတင္ သြင္းရျခင္း၊ စားအုန္းဆီတင္သြင္း ရျခင္းႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ားတင္သြင္း ရျခင္းစသည္တို႔သည္ ႏုိင္ငံအ တြက္မရွိမျဖစ္သြင္းကုန္မ်ားျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ၎ က ဆုိသည္။

ပုိ႔ကုန္ တိုးျမႇင့္တင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္ လက္ရွိတြင္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ ပုိ႔ကုန္တုိးျမႇင့္ ေရးတြင္ လယ္ယာက႑ကုိမွီခုိ ေနရၿပီး ရာသီဥတု အေျပာင္း အလဲႏွင့္ ေစ်းကြက္အေနအထား ကုိ ေလ့လာရန္လုိအပ္သည္ဟု ၎ကဆုိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေငြလဲ ႏႈန္းတြင္ ကန္ေဒၚလာေစ်းျမင့္ တက္လာျခင္းက အခက္အခဲျဖစ္ ေစၿပီး ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ရန္အစုိးရ က ႀကိဳးစားမည္ဟု ၎က ဆုိ သည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြျပမႈ တျဖည္း ျဖည္းေလ်ာ့က်လာၿပီး ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ (ကုန္သြယ္မႈ လုိေငြ) ကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၄ ဘီလီယံရွိၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ တြင္ ၅ ဒသမ ၃ ဘီလီယံႏွင့္ ၂၀၁၇-၁၈ တြင္ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံသာ ရွိခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြေလွ်ာ့ ခ်ေရး လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္ တြင္ သြင္းကုန္မ်ားကုိတင္းက်ပ္ ရန္ စီစဥ္ၿပီး အထူးသျဖင့္လူသုံး ကုန္မ်ားကုိ ျပည္ပမွတင္သြင္းျခင္း ထက္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈတိုး တက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

အစုိးရသည္ သြင္းကုန္ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း ျခင္း၊ ဇိမ္ခံပစၥည္းတင္သြင္းမႈအ ေပၚ အခြန္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံ သည့္အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေနသည္။