ေထာပတ္သီးမ်ား အရည္အေသြးႏွင့္ အရြယ္အစားညီရန္ ကိုင္းကူးကိုင္းဆက္နည္း သင္တန္းေပး

 ျပည္တြင္းထြက္ ေထာ ပတ္သီးမ်ား အရည္အေသြးႏွင့္အ ရြယ္အစား မညီမႈကို ကိုင္းကူး ကိုင္းဆက္နည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ သင္တန္းေပးေနေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေထာပတ္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးခြန္ထြန္းထြန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ေထာပတ္သီး အဓိကစိုက္ ပ်ိဳးသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ ကာ အခမဲ့သင္တန္းေပးၿပီး သင္ တန္းတက္ေရာက္သူတစ္ဦးလွ်င္ အနည္းဆံုး လူ ၃၀ ခန္႔အား သင္ယူထားသည့္ နည္းပညာမ်ား ျပန္လည္ေဝမွ်ရမည္ျဖစ္သည္။

ကိုင္းကူး ကိုင္းဆက္နည္း ျဖင့္ အသီးအရြယ္အစား ညီရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးညီရန္ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ၿပီး အရြယ္အစားႏွင့္ အ ရည္အေသြးညီလာပါက ေထာ ပတ္သီးျပည္ပတင္ပို႔မႈ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မည္ဟု ဦးခြန္ထြန္းထြန္းဝင္းက ေျပာသည္။

‘‘အေျခခံေတြကို ရြာေတြအ ကုန္လံုးကို လိုက္ေပးတယ္။ သင္ တန္းတက္ထားတဲ့ သူေတြထဲက စိတ္ပါဝင္စားတဲ့၊ တကယ္လည္း ေထာပတ္သီးကို စီးပြားျဖစ္လုပ္ ေနတဲ့ သူကိုေရြးၿပီးေတာ့ ဆင့္ပြား သင္တန္းေပးေနတာပါ။ ရြာႀကီး ရင္ တစ္ရြာႏွစ္ေယာက္ႏႈန္း၊ ရြာ ေသးရင္ ႏွစ္ရြာတစ္ေယာက္ႏႈန္း နဲ႔ သင္တန္းေပးေနတာပါ။ ပ်မ္းမွ် အားျဖင့္ေတာ့ တစ္ရြာတစ္ေယာက္ႏႈန္း သင္ေပးေနတာပါ’’ ဟု ဦးခြန္ထြန္းထြန္းဝင္းက ေျပာသည္။

သင္တန္းတြင္ မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ နည္း၊ ကိုင္းဆက္နည္း၊ ေရာဂါပိုး က်ေရာက္မႈမွ ကာကြယ္နည္း၊ ဘက္စံုပိုးမႊားႏွိမ္နင္းကာကြယ္ နည္း၊ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္း ပညာႏွင့္ စနစ္တက် စာရင္း ေကာက္နည္းမ်ား သင္ၾကားေပး မည္ျဖစ္သည္။

ေထာပတ္သီးကိုထိုင္းႏိုင္ငံ သို႔ အဓိကတင္ပို႔ေရာင္းခ်ၿပီး ၿပီး ခဲ့သည့္ႏွစ္က စတင္၍ အရြယ္အ စားႏွင့္ အရည္အေသြးညီသည့္ ေထာပတ္သီးမ်ား တင္ပို႔ေပးရန္ ထုိင္းႏိုင္ငံဝယ္လက္က ေတာင္းဆိုမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေထာပတ္သီး စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ားက ေျပာသည္။

အသီးထြက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းႏွင့္ အထက္ရွိ သည့္ ေထာပတ္သီးပင္ စိုက္ဧက ေလးေထာင္ေက်ာ္မွ ငါးေထာင္ အထိရွိၿပီး ငါးႏွစ္ေအာက္ေထာ ပတ္သီးပင္စိုက္ဧက သံုးေသာင္း ခန္႔ရွိေၾကာင္း ေထာပတ္သီးအ သင္းစာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳး ထားသည့္ ေထာပတ္သီးမ်ိဳးကြဲ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိၿပီး ေထာ ပတ္သီးမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ အမ်ားဆံုးစိုက္ ပ်ိဳးကာ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ စစ္ကိုင္း တိုင္း၌လည္း စိုက္ပ်ိဳးသည္။