မ်ိဳးမေအာင္ျခင္းေၾကာင့္ သားအိမ္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မား

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအတြက္ မ်ိဳးေအာင္ႏိုင္ေစရန္ ေသာက္ရေသာ ေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ သားအိမ္ကင္ဆာျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ျမင့္တက္လာျခင္းမရွိေၾကာင္း ေလ့လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပ သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယင္းေလ့လာမႈ၌ မ်ိဳးမေအာင္ျခင္းႏွင့္ သားအိမ္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္တက္ျခင္းၾကား ဆက္စပ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။


သုေတသီမ်ားက ၁၉၉၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ၾကား မ်ိဳးမေအာင္ျခင္းအတြက္ ကုထုံး (မ်ိဳးပြားမႈအေထာက္အကူျပဳနည္းပညာ) (သုိ႔မဟုတ္) ART ခံယူေသာ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီး ၅၈,၀၀၀ ေက်ာ္ထံမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းေနာက္ သုေတသီမ်ားက ART ကုထုံးျဖင့္ ကုသမႈမခံ ယူထားေသာ အမ်ိဳးသမီး ၅၄၉,၀၀၀ ေက်ာ္၏ အေျခအေနႏွင့္ ႏႈိင္း ယွဥ္ေလ့လာသည္။

မ်ိဳးပြားမႈအေထာက္အကူျပဳ ကုသမႈခံယူေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား သားအိမ္ကင္ဆာျဖစ္ပြားမႈအႏၲရာယ္ ျမင့္မားျခင္းကုိ မ်ိဳး မေအာင္ႏုိင္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေတြ႕ရွိသူမ်ားၾကားတြင္သာ ေတြ႕ရ သည္ဟု သုေတသနေခါင္းေဆာင္ မစၥစ္အန္ဂ်ာပင္ေဘာ့ဂ္ကေျပာ သည္။

၎သည္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ ကုိပင္ေဟဂင္တကၠသုိလ္ေဆး႐ုံ မ်ိဳး ေအာင္ႏုိင္ေရးဌာနမွ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္သည္။

သာမန္လူမ်ားၾကားတြင္ သားအိမ္ႏႈိးဆြမႈေၾကာင့္ သားအိမ္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ ျမင့္မားပုံမရေၾကာင္း မိမိတို႔ေတြ႕ရသည္ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ကုိ ဘာစီလုိနာၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ဥေရာပလူသားမ်ိဳးပြားမႈႏွင့္ သေႏၶသားေဗဒအသိုင္းအ၀ုိင္းအစည္း အေ၀းသုိ႔ ဇူလုိင္ ၃ ရက္က တင္ျပခဲ့သည္။ ယင္းေလ့လာမႈက မ်ိဳး ေအာင္ႏုိင္ေစေသာ ေဆး၀ါးမ်ားသည္ သားအိမ္ကင္ဆာျဖစ္ပြားေစ ႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဆုိေသာ ကာလရွည္ၾကာရွိခဲ့ သည့္ စုိးရိမ္မႈမ်ား ေျပလည္ေစခဲ့သည္။

မ်ိဳးမေအာင္ႏုိင္ျဖစ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မ်ိဳးပြားမႈ အေထာက္အကူျပဳကုထုံးကုိ ခံယူေရး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိတို႔ အႀကံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မ်ိဳးေအာင္ႏုိင္ေစရန္ ေသာက္ ရသည့္ေဆး၀ါးမ်ားက သားအိမ္ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားေစႏုိင္သည့္အႏၲ ရာယ္ ပိုမ်ားလာေစႏုိင္ျခင္းမရိွေၾကာင္း မစၥစ္ပင္ေဘာ့ဂ္က ေျပာ သည္။

—Ref: UPI