၂၁ ရာစုပင္လံုရလဒ္သည္ အေျခခံဥပေဒအပါအ၀င္ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္၊ပယ္ဖ်က္၊ျဖည့္စြက္ရာတြင္ အေျခခံရန္ျဖစ္ေၾကာင္း UPDJC ဒုဥကၠ႒ေျပာ

 ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံ - ၂၁ ရာစုပင္ လံုအစည္းအေ၀းရလဒ္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အပါ အ၀င္ တိုင္းျပည္၏ဥပေဒမ်ားအား လံုးျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အေျခခံရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္ မႈန္းဆာေခါင္းကေျပာသည္။ 


UPDJC အစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္ကေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပရာ ေဒါက္တာဆလိုင္း လ်န္မႈန္းက လာမည့္ ၂၁ ရာစုပင္ လံုတတိယအစည္းအေ၀းက်င္းပ ရျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ေရးရည္ရြယ္ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘ဒီျပည္ေထာင္စုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ဆိုတာ NCA စာခ်ဳပ္မွာ  ေဖာ္ျပထားတဲ့အတိုင္း ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအ ၀င္ ဒီတိုင္းျပည္မွာရွိတဲ့ဥပေဒအား လံုးကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းမ်ားကိုေဆာင္ ရြက္တဲ့အခါ အေျခခံဖို႔အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ဒီ မိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ႏုိင္ရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွ တစ္ဆင့္ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ အေျခခံ မ်ား တင္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းUPDJC တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အစု အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းက ေျပာသည္။ 

၂၀၁၆ က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားလိုလားသည့္ ဒီမို ကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအ ေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုတည္ ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူရွစ္ ခ်က္ကို တင္ျပၿပီးျဖစ္သည္။ 

‘‘အဲဒီအေျခခံမူေတြကိုတစ္ ခုၿပီးတစ္ခုရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေန တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တုိင္းရင္း သားေတြရဲ႕အနာဂတ္ကိုႏိုင္ငံေရး  အရ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို  ထူေထာင္ ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ ဒီျပည္ေထာင္စု  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဟာ အင္မတန္ မွအေရးႀကီးတ့ဲအခ်က္ေတြပဲျဖစ္ ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာဆလိုင္း လ်န္မႈန္းက ေျပာသည္။ 

လာမည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုအ စည္းအေ၀းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရး ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစိုးရကိုယ္ စားလွယ္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြကလည္း တိုက္တြန္းသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးအတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ က ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္ လည္း လက္ရွိကာလကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံ ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို မူေဘာင္ မ်ား၊ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္မ်ားစနစ္ တက်ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳး မရိွခဲ့ဟု ၎ကဆိုသည္။ 

‘‘ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ  အဓိက အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္က ကြၽန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္အျဖစ္ခ်မွတ္ႏိုင္တဲ့ ဒီမို ကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အ ေျခခံမူေတြထြက္ေပၚလာေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။ 

ယင္းရည္မွန္းခ်က္သည္ UPDJC ၏အဓိက တာ၀န္ျဖစ္ ေၾကာင္း UPDJC ဒုဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြက ေျပာသည္။ UPDJC ဥကၠ႒သည္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ျဖစ္ၿပီး ဒုဥကၠ႒မ်ားသည္ ဦးေက်ာ္တင့္ ေဆြ၊  ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္း ႏွင့္ ဦးသုေ၀ျဖစ္သည္။ 

UPDJC ကိုအစိုးရ၊ လႊတ္ ေတာ္၊ တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား  အစုအဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၂၁ ရာစုပင္လံုအ ပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရာ၌ အဓိက တာ၀န္ရွိ သည့္ အစုအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

More in Politics Section