ပညာေရးေကာလိပ္မ်ား ေလးႏွစ္သင္အဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္ႏိုင္ရန္ ေကာလိပ္ငါးခုတြင္ သင္႐ိုးသစ္ စမ္းသပ္သင္ၾကားမည္

ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားကို ၂ ႏွစ္ သင္မွ ေလးႏွစ္သင္ပညာေရး ဒီဂရီ ေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္တိုး ျမႇင့္မႈကို ၂၀၁၉ မွသာ စတင္ႏိုင္ ဖြယ္ရွိၿပီး အသံုးျပဳမည့္ သင္႐ိုး ၫႊန္းတမ္းသစ္မ်ားကို ပညာေရးေကာလိပ္ငါးခုတြင္ Pilot Project အျဖစ္ ၂၀၁၈ မကုန္မီ စမ္းသပ္ သင္ၾကားမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားကို ပညာေရးဒီဂရီ ေကာလိပ္မ်ားအျဖစ္ အဆင့္တိုး ျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက စီစဥ္ေနၿပီး အဆုိပါ ဒီဂရီ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳမည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းသစ္မ်ားကို ေရး ဆြဲေနသည္။ ထုိသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္မ်ားကို ရန္ကင္းပညာေရး ေကာလိပ္၊ မႏၲေလးပညာေရး ေကာလိပ္၊ ပုသိမ္ပညာေရးေကာ လိပ္၊ ေတာင္ငူပညာေရးေကာ လိပ္၊ လား႐ိႈးပညာေရးေကာလိပ္ တို႔တြင္ Pilot Project အျဖစ္ စမ္းသပ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီႏွစ္ေတာ့ ပညာေရးဒီဂရီ ေကာလိပ္ အဆင့္တိုးတာက မစ ႏိုင္ေသးဘူး။ သင္႐ိုးေတြေတာ့ ဒီႏွစ္ထဲမွာ Pilot အေနနဲ႔ စသင္ဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္။ အခု Textbook ေတြေရးေနၿပီ။ ရန္ကင္း၊ မႏၲေလး၊  ပုသိမ္၊ ေတာင္ငူ၊ လား႐ိႈး ပညာ ေရးေကာလိပ္ေတြကို Pilot Project လုပ္ဖို႔ လ်ာထားတယ္’’ဟု ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္မ်ား ကို UNESCO STEM Project (Strengthening Pre-Service Teacher Education in Mya-nmar)ႏွင့္ ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ပညာေရးေကာလိပ္မ်ားရွိ ပညာ ရွင္မ်ားပူးေပါင္းၿပီး ဆရာအတတ္ ပညာတတ္ကြၽမ္းမႈ စံသတ္မွတ္ ခ်က္ အၫႊန္းေဘာင္ကို အေျခခံ ေရးဆြဲထားသည္ဟုဆိုသည္။

ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္အ ျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ၿပီးပါက ေလး ႏွစ္တက္ေရာက္ရမည့္ ပညာေရး ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕ရရွိၿပီးပါက ရာထူးတိုး အခြင့္အလမ္း ပိုမိုရရွိ ႏိုင္သည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ဇူလိုင္ ၆ ရက္၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဆိပ္ႀကီး ခေနာင္တိုၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကား သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ပညာေရး ေကာလိပ္ ၂၅ ခုရွိၿပီး တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းေအာင္ျမင္ပါကပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားက ဖြင့္လွစ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႀကိဳ ဆရာအတတ္ ပညာဒီပလိုမာ (D.TEd) သင္တန္း ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

၂ ႏွစ္တက္ေရာက္ရသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ႀကိဳ ဆရာအတတ္ ပညာဒီပလိုမာ(D.TEd)သင္တန္း ၿပီးဆံုးပါက အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ား၌ မူလတန္းျပအျဖစ္ ခန္႔အပ္ ေနသည္။

ဆရာအတတ္ပညာသင္ တန္းကို ၂ႏွစ္သာ ပို႔ခ်သျဖင့္ ႏိုင္ငံ တကာႏွင့္ အာဆီယံေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဆရာအတတ္သင္ တန္းပို႔ခ်မႈ ကာလႏွင့္ႏိႈႈင္းယွဥ္ပါက တိုေတာင္းေနျခင္းေၾကာင့္ ပို႔ခ်မႈ ကာလမ်ားႏွင့္ ဒီပလိုမာေပးအပ္မႈ အစီအစဥ္တို႔ကို ျပင္ဆင္၍ ေလးႏွစ္သင္ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္ မ်ားအျဖစ္ အဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တင္သြင္းထားသည့္ ေလးႏွစ္သင္ ပညာေရးဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားအ ျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္း၏ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၁၉၈၈ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆရာအတတ္သင္ သိပၸံေက်ာင္းမ်ားကို ပညာေရးေကာလိပ္အျဖစ္ အဆင့္ ျမႇင့္တင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။