တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ တတိယႏွစ္သင္တန္း ေအာင္ျမင္ပါက ဘြဲ႕ႀကိဳေပါင္းစပ္ဘာသာရပ္ေျခာက္ခု ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္

တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘာသာ ရပ္သင္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာ လိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္တတိယ ႏွစ္သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးစတုတၳ ႏွစ္ (ေနာက္ဆံုးႏွစ္)သို႔ တက္ ေရာက္သည့္အခါ ဘြဲ႕ႀကိဳေပါင္း စပ္ဘာသာရပ္ေျခာက္ခုကို ေရြး ခ်ယ္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းၫႊန္ ၌ ေၾကညာထားသည္။

ဝိဇၨာဘာသာရပ္ အထူးျပဳ ယူသူမ်ားႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္ အထူးျပဳယူသူမ်ားသည္ စတုတၳ ႏွစ္ (ေနာက္ဆံုးႏွစ္)သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္သည့္အခါ မူလတက္ ေရာက္ေနေသာ ဝိဇၨာဘြဲ႕ႏွင့္ သိပၸံ ဘြဲ႕မ်ားအျပင္ B.A (Southeast Asia and  Pacific Studies), B.A (Myanmar Studies), B.A (English for Occupational Purposes), B.A (Behavioural Studies), B.Sc (Environmental Studies)ႏွင့္ B.Sc (Biotechno- logy) ဟူသည့္ ဘာသာရပ္ေျခာက္ ခုကို ဘြဲ႕ႀကိဳေပါင္းစပ္ ဘာသာရပ္ မ်ားအျဖစ္ ထပ္မံေရြးခ်ယ္တက္ ေရာက္ႏုိင္သည္။

‘‘တတိယႏွစ္ေအာင္ရင္ စယူ လုိ႔ရတယ္။ ဘြဲ႕ႀကိဳေပါင္းစပ္ ဘာ သာရပ္တစ္ခုခုကို သူေရြးမယ္ဆို ရင္ေတာ့ ဘြဲ႕ရတဲ့အခါ ဘြဲ႕ႀကိဳ ေပါင္းစပ္ဘာသာရပ္နဲ႔ ဘြဲ႕ရမွာ ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သူလက္ရွိတက္ေနတဲ့ တကၠသိုလ္မွာ ဒီဘာသာရပ္မရွိရင္ ေတာ့ တျခားရွိတဲ့ တကၠသိုလ္မွာ သြားတက္ရမွာ’’ဟု အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာေစာခိုင္က ေျပာသည္။

ပထမႏွစ္မွ တတိယႏွစ္အထိ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ ဘြဲ႕ႀကိဳဘာသာရပ္မ်ားအေပၚ မူ တည္ကာ ဘြဲ႕ႀကိဳေပါင္းစပ္ဘာ သာရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ဘြဲ႕ရသည့္ အခါ ဘြဲ႕ႀကိဳေပါင္းစပ္ ဘာသာ ရပ္ျဖင့္သာ ဘြဲ႕ေပးအပ္မည္ျဖစ္ သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္ ၄၈ ခုရွိေနၿပီး အဆိုပါ တကၠသိုလ္ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ ဘြဲ႕ႀကိဳ ဘာသာရပ္မ်ားကို ေလး ႏွစ္၊ ဥပေဒဘာသာရပ္ကို ငါးႏွစ္ သင္တန္းအျဖစ္ ပို႔ခ်ေနသည္။