ကန္ေဒၚလာလဲႏႈန္း ၁,၄၀၅ က်ပ္သို႔ ျပန္တက္

ျပည္တြင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ က်ဆင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု − အီးပီေအ)

 ျပည္တြင္းေငြေၾကးေဈး ကြက္တြင္  ကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုး ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္၌ ၁,၄၀၅ က်ပ္သို႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ယခု ေဒၚလာတန္ဖိုးျမင့္ တက္ျခင္းသည္ ဗဟိုဘဏ္ရည္ ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္း ဆြဲတင္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေၾကးဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေန သူအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းေငြလဲ ႏႈန္းသည္ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ တစ္ ေဒၚလာ ၁,၃၉၈ က်ပ္မွ ဇူလုိင္ ၁၁ရက္၌ တစ္ေဒၚလာ ၁,၄၀၂ က်ပ္သို႔ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္ ေဒၚလာေဈး ထပ္မံျမင့္တက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဒၚလာ တန္ဖိုး ႐ုတ္တရက္ျမင့္တက္ျခင္း သည္ ေဈးဆြဲတင္ျခင္း၊ ေဈးကစားျခင္းတုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရး အ ေျခအေနႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ မ်ား၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကလည္း ေဈး ကြက္ကို လႈပ္ခတ္ေစေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္ ေဒၚ လာတန္ဖိုးသည္ ဇူလုိင္ ၂ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁,၃၈၈ က်ပ္ ေဈးဖြင့္ခဲ့သျဖင့္ ၁၀ ရက္အတြင္း တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၇ က်ပ္ခန္႔ ေဈးျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ေဒၚလာတန္ဖိုး မတည္ၿငိမ္ ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံသူမ်ားက မႏွစ္သက္ျခင္းေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္မႈ ရွိေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရး မွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္ေငြလဲႏႈန္း မတည္ၿငိမ္ျခင္းက ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို လက္ရွိတြင္ ထိခိုက္မႈမရွိေသာ္လည္း မၾကာခဏျဖစ္လာလွ်င္ ႏုိင္ငံျခား သားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေၾကးအေပၚ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္းႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒တစ္ဦးက ေျပာသည္။