တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ခုနစ္ဖြဲ႕ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး NCA လက္မွတ္ထုိးႏို္င္ေရး ေဆြးေႏြးမႈပါ၀င္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္ 

ဓာတ္ပုံ−Senior General Min Aung Hlaing'FB

တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးစုိး၀င္း သည္  ေျမာက္ပုိင္းလက္နက္ကုိင္ ခုနစ္ဖြဲ႕ကုိ ႏွစ္စုခြဲ၍ သီးျခားစီ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

‘၀’အဖြဲ႕ (UWSA)၊ ကခ်င္ အဖြဲ႕ (KIA)၊ မုိင္းလားအဖြဲ႕(NDAA)၊ ရွမ္းအဖြဲ႕ (SSPP)၊ တအာင္းအ ဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကုိးကန္႔အဖြဲ႕(MNDAA)ႏွင့္ ရခုိင္အဖြဲ႕ (AA)ေျမာက္ ပုိင္းလက္နက္ကုိင္ခုနစ္ဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ (FPNCC)ဟူ၍ စုဖြဲ႕ထားရာ ယင္းစုဖြဲ႕မႈကုိ အစုိးရႏွင့္တပ္မေတာ္က အသိအ မွတ္မျပဳေသးေပ။

သုိ႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၾကား၀င္ညိႇႏႈိင္းမႈျဖင့္ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ကေနျပည္ေတာ္၌ စတင္ က်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ျပည္ ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံတတိယအစည္းအ ေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္လာသည့္ UWSA, KIA,NDAA ႏွင့္ SSPP (SSA ၀မ္ဟုိင္း)တို႔မွ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားအား ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္ မြန္းလဲြတြင္ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ တပ္ မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ျပည္သူမ်ားကေရြးခ်ယ္သည့္ ပါ တီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေလွ်ာက္ လွမ္းေနၿပီး မည္သူမဆုိဒီမုိကေရ စီက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ အားလုံး ကလည္း စိတ္တူကုိယ္တူျဖင့္ လုိက္ပါလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒ ရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ ရာတြင္ ေအးအတူပူအမွ်အတူတ ကြလက္တြဲေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။ ထုိ႔ အျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာသေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA)လက္မွတ္ေရးထုိး ႏုိင္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမွသည္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တုိး တက္လာေစေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ားအား ရင္းႏွီးစြာေဆြးေႏြးခဲ့ သည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ NCA မထုိးရေသး သည့္အဖြဲ႕မ်ားပါ၀င္လက္မွတ္ ထုိးရန္ ၂၁ ရာစုပင္လုံတတိယအ စည္းအေ၀းဖြင့္ပြဲတြင္ အဓိကထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေျပာ ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ KIO/KIA ကုိယ္စားလွယ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြန္ေမာ္ က ‘‘အျမန္ထုိးပါလုိ႔ ေျပာတဲ့အခါ မွာ ဘယ္လုိထုိးၾကမလဲဆုိတဲ့အ ပုိင္းညိႇႏႈိင္းဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း စဥ္းစား မွာပါ’’ ဟု ေျပာၾကားသည္။ UWSA,KIA,NDAA ႏွင့္ SSPP သည္အစုိးရႏွင့္ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သ ေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆုိထား သည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံမႈအၿပီးတြင္ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ ဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သည့္ TNLA,MNDAA ႏွင့္ AA တို႔မွကုိယ္စားလွယ္ မ်ားကုိ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။ အဆုိပါေတြ႕ဆုံမႈတြင္ NCA ဆုိင္ ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ယုံၾကည္မႈတည္ ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈဆိုင္ ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

TNLA, MNDAA ႏွင့္ AA အ ဖြဲ႕မ်ား NCA တြင္ပါ၀င္လက္မွတ္ ထုိးခြင့္ကုိ တပ္မေတာ္ကျငင္းပယ္ ထားသည္။ ယခုေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္လည္း NCA ဆုိင္ရာေဆြးေႏြး မႈသာပါရွိၿပီး NCA ထုိးႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးျခင္းရွိ၊ မရွိေဖာ္ျပမထား ေပ။

တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕တာ၀န္ရွိသူအ ခ်ိဳ႕အား ေမးျမန္းရာလတ္တေလာ ေျဖၾကားႏုိင္ျခင္းမရွိေသးဟု ေျဖ ၾကားသည္။

More in News Section