ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္အမ်ိဳးသမီး ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းဆံုးပါ၀င္ရန္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုထုတ္ျပန္

၂၁ ရာစုပင္လံုတတိယ အစည္းအေ၀းတြင္ က်ား၊ မ ဆုိင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္၍ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ က႑အသီး သီးတြင္ အမ်ိဳးသမီးအနည္းဆံုး ၃၀ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္လာေရးအပါ အ၀င္အခ်က္ ငါးခ်က္ကို ေဆြး ေႏြးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳး သမီးေရးရာအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕က ယမန္ ေန႔တြင္  သတင္းထုတ္ျပန္သည္။


ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု တတိယအစည္းအေ၀းကို ဇူလိုင္ ၁၁ မွ ၁၆ ရက္အထိက်င္းပမည္ျဖစ္ ၿပီး ႏုိင္ငံေရးက႑၌ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ျပည္ ေထာင္စုတြင္ ခ်မွတ္က်င့္သံုးမည့္ က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်ေရးအ ေၾကာင္းေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

က်ား၊ မတန္းတူညီမွ်ေရးမ ဟာမိတ္အဖြဲ႕ AGIPP ႏွင့္အမ်ိဳး  သမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ)  ၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ က်ား၊ မ တန္းတူေရးကို အာမခံသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ႏွင့္ ကိုတာစနစ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၌ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းရန္၊ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားအပါအ၀င္အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳး၌ အမ်ိဳးသမီး မ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္တို႔၏ ဘ၀လံုၿခံဳမႈအာမခံခ်က္ ရွိေစေရး က်ား၊ မ ေရးရာအေျချပဳအ ၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ  ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ နစ္နာသူအမ်ိဳး  သမီးမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာအမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈရရွိေရး မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ ရန္၊ လိင္ႏွင့္ လိင္စိတ္ခံယူမႈကြဲ ျပားမႈကို အေျခခံေသာ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ားမရွိေစေရး မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ား ညီလာခံ၌ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြး ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းပါရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယဥ္ေက်း မႈ ဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ အေလ့အထ အားလံုးနီးပါးသည္ ဖို၀ါဒႀကီးစိုး ေရးစနစ္ က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအပါအ၀င္ က႑တိုင္းတြင္ က်ား၊ မ တန္း တူညီမွ်ပါ၀င္မႈအခြင့္အလမ္းႏွင့္ တရားမွ်တမႈအတြက္ ႀကီးစြာ ေသာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။