ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ေရးရွယ္ယာထည့္၀င္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ပံုမတင္ေသး

 ေရနံႏွင့္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရနံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းရန္ ဖိတ္ေခၚထားေသာ္လည္း ၁၀ ရက္ခန္႔ၾကာသည္အထိ လာေရာက္မွတ္ပံုတင္သည့္ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီတစ္ခုမွ်မရွိေသးေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္ခင္ေအးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနသို႔ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္ ေၾကညာသည္။


‘‘အခုထိေတာ့ ကုမၸဏီတစ္ခုမွ လာေရာက္မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိေသးဘူး’’ဟု ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ျပဳလုပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန တစ္လတစ္ႀကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ 7Day သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းမႈကို ၎က ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ပံုစံမ်ားျဖည့္သြင္းရျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ကုမၸဏီမ်ားမွတ္ပံုမတင္ေသးျခင္းျဖစ္ႏုိင္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ရန္ ေနာက္ဆံုးရက္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဒၚခင္ခင္ေအးကဆိုသည္။

‘‘ျမန္မာကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ေရနံနဲ႔ သဘာ၀ရွာေဖြတူးေဖာ္တဲ့ နည္းပညာေတြရေစခ်င္လို႔၊ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳရေစခ်င္လို႔ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြနဲ႔ တြဲဖက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ေတြရေစခ်င္တယ္’’ဟု ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းမႈအေပၚ ထုတ္လုပ္မႈစီမံေရးဌာနခြဲ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕စီမံေရးဦးစီးဌာနမွ ေဒၚခင္ခင္ေအးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

လစ္လပ္လုပ္ကြက္မ်ားတြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ခြဲေ၀ခံစားေရးစာခ်ဳပ္၊ ေရနံတိုးတက္ထုတ္ယူရရွိေရးစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားေရနံကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ တင္ဒါေခၚယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ၁၃ ကြက္၊ ကုန္တြင္းလုပ္ကြက္ ၁၈ ကြက္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ေဒၚခင္ခင္ေအးက ေျပာသည္။