ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္ျဖစ္လာ

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးလုိသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သုိ႔ အမည္စာရင္း သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ထားသူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဇူလိုင္ ၃၀ တြင္ ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳလုိက္သည္။

ဇူလုိင္ ၂၅ ရက္စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္၊ ဒုဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ဦးဆက္ေအာင္၊ ဦးသန္းညိမ္း၊ ေဒၚခင္ေစာဦးတို႔၏ အမည္စာရင္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ထားရာ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ထိ ကန္႔ကြက္လိုသူမရွိသျဖင့္ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခု ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒ျဖစ္လာမည့္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေမာင္သည္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ခုနစ္ႏွစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။

More in News Section