အမုန္းတရားျဖန္႔ျဖဴးသည့္ ျပည္တြင္းရွိ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္မ်ား ပိတ္သိမ္းရန္ စမ္းသပ္ေန

အမုန္းတရားမ်ားျပန္႔ပြားေစရန္ ေရးသားေနသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္မ်ား ပိတ္သိမ္းေစရန္တုိင္ၾကားသည့္ Report စနစ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သီးသန္႔ျပင္ဆင္ေပးထားၿပီး အႀကိဳေလ့လာဆန္းစစ္မႈအေနျဖင့္စမ္းသပ္အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါစနစ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာ Facebook အသံုးျပဳသူဦးေရ၏ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔တြင္ စမ္းသပ္အသံုးျပဳလ်က္ရွိၿပီး အဆင္ေျပပါက အားလံုးတြင္ က်င့္သံုးႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ICT ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအဖြဲ႕ (MIDO)မွ သတင္းရရွိသည္။

‘‘အရင္က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ တိုင္ၾကားခ်င္တယ္ဆုိရင္ Report လုပ္တဲ့စနစ္က ႐ႈပ္ေထြးမႈရွိပါတယ္။ အခုစမ္းသပ္ေနတဲ့စနစ္ကေတာ့ ဘာေၾကာင့္ တိုင္ၾကားခ်င္တယ္ဆုိတာကို ေရြးခ်ယ္လိုက္႐ံုပဲျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု (MIDO)မွ ပ႐ိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာ မထိုက္ထိုက္ေအာင္က ဆုိသည္။

Report လုပ္၍ တုိင္ၾကားသည့္စနစ္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚတြင္ အမုန္းပြားေစမည့္စကားမ်ားျဖန္႔ျဖဴးေရးသားေနသည့္အေကာင့္မ်ား၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ အေကာင့္မ်ားႏွင့္ စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေစရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သီးသန္႔ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။


အေကာင့္ပိတ္သိမ္းပစ္ရန္ တုိင္ၾကားရာတြင္ ပိတ္သိမ္္းလိုသည့္အေကာင့္ (သို႔မဟုတ္) ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ႏွာသို႔ ဝင္ေရာက္ကာ Report Account ဟူသည့္ ေခါင္းစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္ၿပီးပါက အဆုိပါအေကာင့္မွာ အမည္မွန္အသံုးမျပဳထားျခင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးကို ၎အေကာင့္ပိုင္ရွင္က စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစျခင္း၊ အျခားသူတစ္ဦးဦးအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္အသံုးျပဳျခင္း၊ လိမ္လည္သံုးစြဲေနသည့္အေကာင့္ျဖစ္ျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ား ထပ္မံေတြ႕ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအနက္ အခ်က္တစ္ခ်က္ေရြးခ်ယ္ကာ တုိင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူေပါင္း သံုးသန္းဝန္းက်င္အထိရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Top News