ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ

၁။ ဥကၠ႒- ေဒါက္တာေအးေမာင္။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္- တစ္သိန္းခြဲႏွင့္ႏွစ္သိန္းၾကား။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ဝန္းလံုးႏွင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းနယ္ေျမအခ်ိဳ႕။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- စစ္မွန္ေသာဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေထာင္ရန္၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားအက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ ဗမာအပါအဝင္ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား ကုိေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- ရခုိင္ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ ရခိုင္တစ္မ်ဳိးသားလံုး၏တာဝန္ျဖစ္သည္။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္- လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရး စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ပါတီတြင္းေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီဝင္မ်ားထည့္ဝင္ေငြႏွင့္ အမ်ားျပည္သူလွဴဒါန္းေငြျဖင့္ရပ္တည္သည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တတိယေနရာအမ်ားဆံုးႏိုင္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံ လံုး၌ စတုတၳေနရာအမ်ားဆံုးႏိုင္ခဲ့သည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီတို႔သည္ ရခိုင္ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵကုိ အေလးအနက္ျပဳကာ ၂၀၁၃ ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ ႏွစ္ပါတီပူးေပါင္းရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ၂၀၁၄ မတ္လ ၆ ရက္တြင္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ိဳးစြမ္းေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
အေျခခံဥပေဒရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္နဲ႔မကိုက္ညီတဲ့ပုဒ္မေတြကို ျပင္မယ္။ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူနဲ႔မကိုက္ညီတဲ့ပုဒ္မေတြကိုျပင္မယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါသလဲ။
စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္စနစ္ေပၚေပါက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြအာဏာ ခြဲေဝမႈ၊ အရင္းအျမစ္ခြဲေဝမႈသာရမယ္ဆုိရင္ ျပည္တြင္းစစ္က ရပ္ဆုိင္း သြားမွာပါ။ ဒီအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ရပါမယ္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္သြားမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔အမတ္ေတြက အဲဒီအခန္း က႑ကေန ကူညီမွာပါ။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကရလာမယ့္ အက်ဳိး စီးပြားေတြကို ခ်မွတ္ထားတဲ့မူဝါဒေတြနဲ႔အညီ ရခိုင္ျပည္သူေတြ ရယူခံ စားႏုိင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ စီမံကိန္းႀကီးေတြမွာ ရခိုင္အမ်ဳိးသားလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ ခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမယ္။

ျပည္သူေတြက ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီိုကို ဘာေၾကာင့္ မဲေပးသင့္သလဲ။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၆၇ ႏွစ္ၾကာတင္ခဲ့တဲ့အေႂကြးကိုဆပ္ ႏိုင္ဖို႔ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီကို မဲေပးၾကပါ။ ၆၇ ႏွစ္လံုးလံုး အစိုးရအဆက္ ဆက္က တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရေရးဆိုတဲ့ပင္လံုကတိကဝတ္ကို မေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့ၾကဘူး။ အေႂကြး တင္ေနတဲ့ပင္လံုကတိကဝတ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖို႔ လာမယ့္ေရြးေကာက္ ပြဲကတက္လာမယ့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းသြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။

သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူညီမွ်ေရးနဲ႔ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရေရးကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး။ အဲဒီအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ တပ္ကိုစည္း႐ံုးႏိုင္မယ့္ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိးကိုေရြးခ်ယ္မယ္။

ဥကၠ႒ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

အသက္- (၅၈) ႏွစ္။

ပညာအရည္အခ်င္း- B.V.S(Yangon)

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ ျပည္နယ္အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) မွဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္အႏုိင္ရခဲ့။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအပါအဝင္ လႊတ္ ေတာ္တြင္း၌ ေမးခြန္းမ်ား၊ အဆိုမ်ားတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးကို တက္တက္ႂကြႂကြေဆာင္ရြက္ခဲ့။ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦး၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ပါဝင္သည့္ သမိုင္းဝင္ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ေတြ႕ဆံုပြဲ၌ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ တုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့။ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီဥကၠ႒ျဖစ္လာ။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္။

စံျပပုဂၢိဳလ္- ေဒးဗစ္ဘင္ဂူရီယန္(အစၥေရးႏိုင္ငံတည္ေထာင္သူ)၊ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္  (တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို တံခါးဖြင့္ဝါဒက်င့္သံုးေစခဲ့သူ)

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ -  အမွတ္္(၃၉၃)၊ လမ္းမႀကီး၊ လမ္းမေတာ္ ေတာင္ရပ္ကြက္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕၊ ရခိုင္ျပည္နယ္။

ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉-၄၃၀၃၄၁၁၁