စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KUDP)

၁။ ဥကၠ႒ - ဦး၀င္းျမင့္ေက်ာ္။

၂။ ပါတီ၀င္အေရအတြက္ - ငါးေထာင္။

၃။ မဲဆႏၵနယ္- ကရင္ျပည္နယ္မွ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္ (၂) ျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။

၄။ ပါတီမူ၀ါဒ- ႏိုင္ငံသားတိုင္း၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေစရန္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားတို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို အဓိကထားေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၅။ ပါတီေဆာင္ပုဒ္- မရွိ။

၆။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္မႈသတ္မွတ္ခ်က္ - သီလသမာဓိ၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ ပစၥည္းဥစၥာျပည့္စံုသူကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားသည္။ထို႔အ ျပင္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူကို ေရြးခ်ယ္ထားသည္။

၇။ ပါတီရန္ပုံေငြ− ပါတီရန္ပံုေငြ လိုအပ္ေနၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၁၉ ဦး၏ ေငြေၾကးျဖင့္ ပါတီလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ သံုးစြဲသည္။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ ပါတီ ရန္ပံုေငြကိုသံုးစြဲသည္။

၈။ ပါတီေနာက္ခံသမုိင္း- ျပည္သူလူထုအက်ိဳးကို ျဖည့္္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားဘက္က ရပ္တည္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ ကရင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ၂၀၁၅ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။


ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အေမးအေျဖ

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး စြမ္း ေဆာင္ႏုိင္မလဲ။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းသင့္တဲ့ဟာေတြ ေျပာင္း ႏိုင္ေအာင္ ေနာက္တက္လာမယ့္ အင္အားႀကီးပါတီနဲ႔ပူးေပါင္းလက္တြဲ ၿပီး အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲသြားမွာပါ။

လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး မွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ကူညီေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ယုံၾကည္သလဲ။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တျခား ပါတီက မလုပ္ေသးတဲ့ကိစၥမ်ိဳးေတြကို အန္ကယ္တို႔ပါတီက ကရင္ျပည္ နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ အခုလက္ရွိမွာ မၾကာမီရက္ပိုင္းက အစိုးရနဲ႔တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႕နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ေရးထိုးၾကတဲ့အတြက္ အန္ ကယ္တို႔တစ္ဖက္က အားကိုးအားထားရရွိသြားတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရ ရွည္တည္တံ့ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်ေအာင္ ကူညီေပးဖုိ႔ စဥ္းစားထားသလား။
အန္ကယ္တို႔ပါတီအေနနဲ႔ ေနာက္ပိုင္းေအာင္ႏိုင္ေရး စည္း႐ံုးေရး ဆင္းၿပီးသြားရင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြမွ်တမႈရွိေအာင္ အစီ အစဥ္ေတြေရးဆြဲၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ အခုဟာက ကုန္ေစ်း ႏႈန္းက တက္လာေတာ့ အေျခခံျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြ၊ ထြက္ေငြ မွ်တ ဖို႔အတြက္ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္သြားမယ္။

ျပည္သူေတြက စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီကို ဘာေၾကာင့္မဲေပးသင့္သလဲ။
အန္ကယ္တို႔က ေက်းရြာ၊ ျပည္နယ္အလိုက္ ေက်းရြာလူတန္းစား ေတြရဲ႕ ဘ၀ျဖစ္ရပ္မွန္ကို သိထားေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ျဖစ္စဥ္အေပၚမွာအေျခ ခံၿပီး ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း ေထာက္ခံ ၾကတယ္။ တုိင္းရင္းသားေဒသခံေတြရဲ႕ အက်ိဳးကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္လုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ အန္ကယ္တို႔ပါတီကို မဲေပးၾက မွာပါ။
သမၼတေလာင္းေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိရင္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္မလဲ။
ႏုိင္ငံေရးအရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူ၊ သီလ၊ သမာဓိရွိတဲ့သူ၊ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့သူကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္သြားမယ္။

ဥကၠ႒ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

အသက္-(၆၂) ႏွစ္

ပညာအရည္အခ်င္း - ၁၀ တန္းေအာင္။

လက္ရွိအလုပ္အကိုင္- ပြဲ႐ံုလုပ္ငန္း။

ႏုိင္ငံေရးျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႕အႀကံဳ- မဆလေခတ္တြင္ ပါတီ၊ေကာင္စီ အဖြဲ႕မ်ားကို တင္ေျမႇာက္ရန္ ကူညီေပးသည့္ အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ တြင္ စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳး သားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီး ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

စံျပပုဂၢိဳလ္- သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာအရည္အခ်င္းျပည္စံုသူကို စံျပပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္ ထားရွိ။

ဆက္သြယ္ရန္ လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္- ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရတနာဒီပ အမွတ္ (၉) ရပ္ကြက္၊ ဘားအံၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ၀၉-၄၂၅၀၀၂၁၇၃၊ ၀၅၈- ၂၁၈၄၂