သမုိင္းဝင္တဲ့ ပြဲ

၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ သမုိင္းဝင္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။
    
လစ္လပ္သြားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၃၇ ေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ၆ ေနရာႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ၂ ေနရာ စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၄၅ ေနရာအတြက္ ဤၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ထို ၄၅ ေနရာလုံးမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအႏုိင္ရခဲ့ေသာ အမတ္ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္မ်ားကို ရယူထားျခင္းေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ လစ္လပ္သြားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေနရာကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္သည္။
    
လႊတ္ေတာ္အတြင္း စုစုေပါင္းအမတ္ေနရာ ၆၅၉ ေနရာရွိရာမွ  ယခု ၄၅ ေနရာသည္ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို မူလက ၄၈ ေနရာတြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားေသာ္လည္း မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္က ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ သံုးေနရာကို လုံၿခံဳေရးအရ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့သည္။