၃၂၉ ေနရာရလွ်င္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ဒီခ်ဳပ္ ၁၄၈ ေနရာရရွိထား

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၂၉ ေနရာရလွ်င္ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္အစိုးရဖဲြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏ တရား၀င္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခြဲမ်ား၏ ႏို၀င္ဘာ ၁၀ ရက္ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားအရ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၁၄၈ ေနရာ အထိ အႏုိင္ရခဲ့ သည္။

ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕ခဲြမ်ား၏ အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ ခ်က္မ်ားကို 7Day Daily က လုိက္လံသတင္းရယူစာရင္းျပဳစုရာတြင္ဒီခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၁၁ ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၃၇ ေနရာ အႏုိင္ရရိွထားရာ စုစုေပါင္း ၁၄၈ ေနရာ အႏုိင္ရရွိထားသည္။

ဒီခ်ဳပ္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၇၈ ေနရာႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၂၉ ေနရာ အႏိုင္ရရိွထားရာ စုစုေပါင္း ၁၀၇ ေနရာအထိ အႏုိင္ရထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တရား၀င္ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေျခာက္ေနရာ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ႏွစ္ေနရာျဖင့္ ရွစ္ေနရာသာ  အႏုိင္ရရိွထားေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ဒီခ်ဳပ္မပါ၀င္ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ စုစုေပါင္း ၃၈၈ ေနရာ အထိ အႏုိင္ရရိွခဲ့သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ၏ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၈၈ ဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၃ ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၁၂ ဦး စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္ အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၃၃ ဦး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီးျဖစ္ သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တရား၀င္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ားကုိ တစ္ေန႔ေျခာက္ႀကိမ္ႏႈန္းျဖင့္ ေၾကညာလ်က္ရိွရာ ႏွစ္ပတ္ အတြင္း အၿပီးသတ္ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Top News