ဒီခ်ဳပ္အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာ

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကိုေၾကညာရာတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း၌ ၃၂၇ ဦးရရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏုိင္သည့္ေနရာ ယခင္ ခုနစ္ေနရာရွိသည္ဟု 7Day က စာရင္းရရွိထားေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၃၂၁ ေနရာသာက်င္းပၿပီး ကိုးေနရာ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၂၈ ေနရာ(အတိအက်ဆိုလွ်င္ ၃၂၇ ဒသမ ၅) ရရွိပါက အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ရန္ ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ၄၀၇ ေနရာတြင္ အႏိုင္ရကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ပါတီမ်ားေၾကညာၿပီးခ်ိန္၌ ဒီခ်ဳပ္က ၃၂၇ ေနရာရရွိထားၿပီ ျဖစ္သည္။

ထပ္မံေၾကညာရန္ ၈၂ ေနရာပင္ ရွိေနေသးၿပီး ဒီခ်ဳပ္က တစ္ေနရာရ႐ံုမွ်ျဖင့္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ ရန္ ေသခ်ာေသာအေျခအေနျဖစ္ သည္။

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္က မေၾကညာေသး ေသာ္လည္း ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္မ်ားမွ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ စာရင္းမ်ားကို 7Day က ႀကိဳတင္ရယူျပဳစုေနမႈအရ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ဒီခ်ဳပ္က ၁၀ ေနရာ ေက်ာ္အႏိုင္ရထားသည္ကို ထပ္မံအတည္ျပဳႏိုင္ သည္။

7Day က စာရင္းျပဳစုမႈမွာ အျပည့္အစံုမဟုတ္ေသး၍ ဒီခ်ဳပ္အႏိုင္ရေသာ ေနရာမ်ားစြာ က်န္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္မွာ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ လိုအပ္ ေသာ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ရရွိေန ျခင္းမွာ ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ပါတီတစ္ခုတည္းက အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ရန္မွာ ၃၂၈ ေနရာလို အပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မဟာမိတ္ပါတီ မ်ားဖြဲ႕ႏိုင္ပါက ထိုပမာဏပင္ မလိုအပ္ေပ။ လက္ရွိတြင္ တတိယအ မ်ားဆံုးလႊတ္ေတာ္ေနရာအႏိုင္ရ ရွိထားေသာ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တစ္ခု တည္းကပင္ ျပည္သူႏွင့္ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ၁၅ ေနရာရရွိထား၍ လႊတ္ေတာ္၌ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုခ်င္း ေပါင္း စည္းလိုက္ပါက အစိုးရဖြဲ႕ရန္လို အပ္ေသာအေရအတြက္ကိုပင္ လြန္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

အစိုးရ ဖြဲ႕ႏုိင္ရန္ လိုအပ္ ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အေရအတြက္ကို တြက္ခ်က္ေသာ ပံုစံမွာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဟု ေခၚဆိုေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ တြင္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ မ်ားပါ စုစုေပါင္း ၆၆၄ ဦးရွိရာ ယခု ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ကိုးေနရာမက်င္းပ၍ ၆၅၅ ေနရာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရဖြဲ႕ရန္မွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္၏ ထက္ဝက္ရလွ်င္ လံုေလာက္မည္ျဖစ္ရာ ၃၂၈ ေနရာ (၃၂၇ ဒသမ ၅)အႏိုင္ရလွ်င္ ေသခ်ာၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခင္က ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာ ခုနစ္ေနရာသာရွိသည္ဟု 7Day က သိရွိထားေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ညတြင္ ကိုးေနရာရွိေၾကာင္း ေၾကညာ၍ အစိုးရဖြဲ႕ရန္ လိုအပ္ေသာ အေရအတြက္ကို  7Day  က ယခင္ ၃၂၉ ဟု တြက္ခ်က္ေနရာမွ ၃၂၈ ဟု ျပင္ဆင္တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၄၀၇ေနရာ ေၾကညာၿပီးခ်ိန္တြင္ ေနရာအားလုံး၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖစ္ေသာ ၃၂၇ ေနရာကို ဒီခ်ဳပ္ က ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ၄၀ ေနရာ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က၁၅ ေနရာ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီက၆ ေနရာ အႏိုင္ရရွိထားသည္။

Top News