တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၉၄ ဦး ေၾကညာရာတြင္ ဒီခ်ဳပ္မွ ၃၈၂ ဦးအထိ ပါဝင္

 ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ႏုိဝင္ဘာ ၁၂ ရက္ ည ၉ နာရီအထိ ထုတ္ ျပန္ေသာ အႏိုင္ရတုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားစာရင္း ၄၉၄ ဦးရွိေန ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၃၈၂ ဦးအထိ ပါဝင္ေနသည္။

အဆိုပါ ၄၉၄ ဦးတြင္ အမ်ိဳး သားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ၃၈၂ ဦးျဖင့္ အမ်ားဆံုးပါဝင္ၿပီး ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီမွ ၅၄ ဦး၊ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ၂၆ ဦးပါ ဝင္သည္။ အျခားပါတီမ်ားတြင္ တအာင္း(ပေလာင္)အမ်ိဳးသား ပါတီမွ ေျခာက္ဦး၊ ပအုိဝ္းအမ်ိဳး သားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေျခာက္ဦး၊ ရခိုင္ အမ်ိဳးသားပါတီမွ သံုးဦး၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီမွ သံုး ဦး၊ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက ႏွစ္ဦး၊ ‘ဝ’ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ႏွစ္ဦး၊ ဇုိမီးဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ႏွစ္ဦး၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ စည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္(စဒက)၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီ၊ လား ဟူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ၊ ‘ဝ’အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးပါတီ၊ ကိုးကန္႔ဒီမုိကေရ စီႏွင့္ ညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ မြန္ေဒသ လံုးဆိုင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)တို႔မွ တစ္ဦးစီႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးပါဝင္ သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အတည္ျပဳစာရင္း တြင္ ပါတီေပါင္း ၁၆ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦး   ပါဝင္ သည္။

More in News Section

Top News