ဒီခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း ၃၈၇ ေနရာ ရရွိထား

ျပည္ေထာင္စု ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏုိ၀င္ ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ရလဒ္မ်ား ထပ္မံေၾကညာရာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၆ ေနရာ၊ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၃ ေနရာ စုစုေပါင္း ၉ ေနရာထပ္မံအႏုိင္ရ ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ၏ ၃၈၇ ေနရာ ရရွိထားသည္။

ယမန္ေန႔က လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ ရပ္အတြက္ ၁၀ ေနရာထပ္မံေၾက ညာရာ ဒီခ်ဳပ္က ၉ ေနရာရရွိၿပီး ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးက တစ္ေနရာရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လႊတ္္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အ တြက္ ၁၃ ေနရာသာ ရလဒ္ထုတ္ျပန္ရန္ က်န္ေတာ့သည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အတြက္ ၄၇၈ ေနရာေၾကညာၿပီးခ်ိန္တြင္ ဒီခ်ဳပ္က ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖစ္ေသာ ၃၈၇ေနရာရရွိထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိအေရအတြက္မွာ အစုိးရအဖြဲ႕ႏုိင္ေသာ ေနရာထက္ ၅၈  ေနရာပိုမ်ားေနၿပီျဖစ္သည္။ တပ္ မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ခ ေတာ္တြင္ရွိမည့္ အေရအတြက္ ျဖင့္တြက္ခ်က္ပါက ဒီခ်ဳပ္မွာ ၅၉ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။  ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ပါတီက ယခုအထိ ၄၁ေနရာရရွိထားၿပီး ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္၏ ၆ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္အထိ ေရြး ေကာက္ခံ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ ေတာ္အမတ္အေရအတြက္၏ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရရွိထားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္မ်ား ထုတ္ျပန္မႈမွာ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ ရက္ အထိ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္အတြက္

၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိၿပီးစီးေနၿပီး လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္အတြက္ဆုိပါ က အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီက ၁၁ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၄ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္အျခားပါတီမ်ားက ၇ရာခုိင္ႏႈန္း အသီးသီး အႏုိင္ရရွိထားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲ ဆႏၵနယ္ ၃၃၀ရွိသည့္အနက္ ၃၂၃ ေနရာ၌ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပ ခဲ့ရာ ၃၁၅ေနရာထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ တြင္ ၁၆၈ေနရာရွိရာ ၁၆၃ ေနရာ ထုတ္ျပန္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ ၆၃၀ ေနရာရွိသည့္ အနက္ ၆၁၂ ေနရာထုတ္ျပန္ၿပီး တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ၂၉ ေနရာတြင္ ၂၂ ေနရာထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလုံး မဲရလဒ္ထုတ္ ျပန္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ ၃ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ကခ်င္၊ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔ရွိ ေ၀းလံသည့္ ေဒသအခ်ဳိ႕မွ မဲဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္ ဦးျမင့္ႏုိင္က ေျပာ ၾကားသည္။

ထုတ္ျပန္ရန္က်န္ရွိေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ ရက္ ညေန ၄နာရီတြင္ေနျပည္ေတာ္ ၌ ျပဳလုပ္မည့္မီဒီယာစင္တာပိတ္ သိမ္းပြဲတြင္ အၿပီးသတ္ထုတ္ျပန္ ေပးရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဦး ျမင့္ႏုိင္ကေျပာသည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၅ရက္အၿပီးသတ္ မထုတ္ျပန္ႏုိင္ပါက က်န္ရွိသည့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ႏုိင္ငံပုိင္သတင္း စာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပ သြားမည္ဟု ၎ကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၀၁၅အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ မည္သည့္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားက တစ္စုံတစ္ရာဖိအား ေပးမႈမရွိဘဲ ဥပေဒအတုိင္းသာ  ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ၎က ဆုိသည္။