တုိင္းရင္းသားပါတီ အမ်ားစု ဘာေၾကာင့္ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရသလဲ

ကယားျပည္နယ္ရွိ မဲ႐ုံတစ္႐ုံႏွင့္ ဟားခါးျမိဳ႕ရွိ ျပည္ေတာ္သာမဲ႐ုံတြင္ မဲေပးရန္တန္းစီေနၾကသူမ်ား

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ယခု ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၅၁ ပါတီ ၀င္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ လဲြ ၍ က်န္တုိင္းရင္းသား ပါတီအမ်ားစု ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္ မ်ား အၿပီးသတ္ေၾကညာရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္    ေျမာက္ပိုင္း ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသျဖစ္ေသာ ေနာင္မြန္းႏွင့္ ေခါင္လန္ဖူးမဲဆႏၵ နယ္မွ လဲြ၍ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္ မရွင္က မဲဆႏၵနယ္အားလုံး၏ ၉၉ ဒသမ ၀၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာၿပီးျဖစ္သည္။

၁၉၉၀၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ား အႏုိင္ရရွိမႈ

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ပါတီ ၉၃ ပါတီ ရွိသည့္အနက္ အႏုိင္ရတုိင္းရင္းသားပါတီ ၁၇ ပါတီရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ ပါတီ ၉၁ ပါတီရွိသည့္ အနက္ တုိင္းရင္းသား ပါတီ ၁၈ ပါတီအႏုိင္ရခဲ့သည္။ ယခုေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ေသာ ၉၁ ပါတီအနက္ ၅၁ ပါတီ သည္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ျဖစ္ သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၁၉ ပါတီယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၁၇ ပါတီအႏုိင္ရရွိခဲ့ ကာ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၆၃ ေနရာ ရရွိခဲ့သည္။

ယခုေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၁၈ ပါတီ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တုိင္း ေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး  (တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး)  လႊတ္ေတာ္  စုစုေပါင္း၁၃၈ ေနရာ အႏုိင္ရရွိသည္။

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီႏွင့္ ရွမ္းအမ်ဳးိသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္မွ လဲြ၍ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာမွ ေျခာက္ေနရာ အၾကားထက္ပို၍ အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား တြင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္အတြက္ ၄၄ ေနရာႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးတစ္ေနရာရရွိခဲ့သျဖင့္ ေန ရာအမ်ားဆုံး ႏုိင္သည့္တုိင္းရင္း သားပါတီ ျဖစ္သည္။

ရွမ္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ သုံးရပ္အတြက္ ၄၁ ေနရာရရွိခဲ့ သည္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားအနက္ အႏုိင္ရရွိမႈ အမ်ားဆုံးပါတီျဖစ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြတြင္ ဒုတိယအမ်ားဆုံး အႏုိင္ရပါတီျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ တြင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ႏွင့္အတူ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၂၁ပါတီသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၁၆ ပါတီအႏုိင္ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ ေတာ္ထဲတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီ မ်ားက လႊတ္ေတာ္ေနရာ စုစု ေပါင္း ၁၇၅ ေနရာရရွိခဲ့သည္။ လုံး၀အႏုိင္မရရွိခဲ့သည့္ ပါတီငါး ခုသာ ရွိခဲ့သည္။

ယခုေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားျပားခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ေနရာ ရရွိမႈသည္ ၂၀၁၀ ကထက္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီတစ္ခုလွ်င္ အ နည္းဆုံးလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ေနရာ မွ  ၅၇ ေနရာအၾကား ပါတီအ လိုက္ ေနရာ ရရွိခဲ့သျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေက်နပ္ အားရမႈ ရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ ရရွိခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား

၂၀၁၅ တြင္ အႏုိင္ရရွိသည့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွာ ဇုိမီးဒီ မုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ ‘၀’ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိက ေရစီပါတီ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းတုိင္း ရင္းသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၊ ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ၊ မြန္အမ်ဳိး သားပါတီ၊ ရခိုင္အမ်ဳိးသားမ်ားပါ တီႏွင့္ ကိုးကန္႔ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ညီ ညြတ္ေရးပါတီ၊ စည္းလုံးညီညြတ္ ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ကခ်င္ ျပည္နယ္(စဒက)၊ ပအုိ၀္းအမ်ဳိး သားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီ၊ မြန္ ေဒသလုံးဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါ တီ၊ ‘၀’ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္ ေရးပါတီ၊ လားဟူအမ်ဳိးသားဖံြ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ၊ လီဆူအ မ်ဳိးသားဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ၊ အာခါအမ်ဳိးသားဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ႏွင့္ တုိင္းလုိင္(ရွမ္းနီ) အမ်ဳိးသား မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီတုိ႔ ျဖစ္သည္။

အႏုိင္ရရွိသည့္ ပါတီမ်ား တြင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္     မဟာမိတ္ျပဳထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ ပါတီမ်ားလည္း ပါ၀င္သည့္အျပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္ ျပဳထားသည့္ ပါတီမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ မည္သည့္ပါတီ ႏွင့္မွ် မဟာမိတ္လုပ္ထားျခင္း မရွိသည့္ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ား လည္း ရွိသည္။

အမ်ဳးိသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၁၉၉၀ တြင္ မဟာမိတ္ ဖဲြ႕ခဲ့သည့္ ဇိုမီးဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ ခ်ဳပ္သည္ ယခုေရြးေကာက္ပဲြ၌ ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ႏွင့္ တြန္းဇံ ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ေျခာက္ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မြန္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒အ ျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္  ဦးႏုိင္ေငြသိမ္းေခါင္းေဆာင္ေသာ မြန္ အမ်ဳိးသားပါတီသည္ ယခုေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ တနသၤာရီတုိင္း ေဒသႀကီး၊ ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ တုိ႔တြင္ ၅၃ ေနရာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္ေနရာ သုံးေနရာအႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၉၀ တြင္ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ ခဲ့သည့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမို ကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္သည္ လႊတ္ေတာ္ ေနရာ ၄၁ ေနရာရရွိခဲ့ၿပီး ရခုိင္ အမ်ဳိးသားပါတီသည္ ၄၅ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီက ကခ်င္ျပည္ နယ္တြင္ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္အ တြက္ ၅၅ ေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေလးေနရာသာ အႏုိင္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ရလဒ္မ်ားအရ သိ ရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ မဟာ မိတ္ဖဲြ႕ထားသည့္ ပအုိ၀္းအမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၁၁ ေနရာအ တြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ ဆယ္ဦးရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ တြင္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ အေရအတြက္ အတုိင္း ရရွိခဲ့သည္ဟု ပါတီအ တြင္းေရးမွဴး(၃) ဦးခြန္တင္ထြဋ္ က ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မွန္း ခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကုိက္ခဲ့သည့္   ပါတီမ်ား

၂၀၁၀ တြင္ လႊတ္ေတာ္ေန ရာ ဆယ္ဂဏန္းအထက္ ရရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၅ တြင္ လုံး၀႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရသည့္ ပါတီမ်ားရွိ သည္။ ယင္းထဲတြင္ ခ်င္းတုိင္းရင္း သားပါတီမ်ား၊ ကရင္တုိင္းရင္း သားပါတီမ်ားႏွင့္ ကခ်င္တုိင္းရင္း သား ပါတီမ်ားအပါအ၀င္ အျခား လူမ်ဳိးစုတုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ပါ၀င္သည္။ ယခုႏွစ္ေရြးေကာက္ ပဲြတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၃၃ ပါတီမွာ လုံး၀အႏုိင္ရျခင္း မရွိေပ။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ တုန္းက ၂၂ ေနရာၿပိဳင္တာ ၁၂ ေနရာႏုိင္ခဲ့ေတာ့ ဒီႏွစ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ လည္း အနည္းဆုံး ၂၀ နဲ႔ ၃၀ ၾကားေတာ့ ႏုိင္မယ္လုိ႔ခန္႔ မွန္းထား တယ္။ ဒီႏွစ္က ၂၀၁၀ ကထက္ ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ေနရာအေရအတြက္ မ်ားခဲ့တယ္။ ခ်င္းအလယ္ပုိင္း ေလာက္ေတာ့ ႏုိင္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္း ထားေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အ ကုန္႐ႈံးတယ္။ တစ္ေနရာမွ မရခဲ့ ဘူး’’ဟု ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္ တစ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဆလုိင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္က ေျပာသည္။

၂၀၁၀ တြင္ လႊတ္ေတာ္ေန ရာမ်ား ရရွိခဲ့၍ ယခုက်င္းပခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ လြတ္လပ္မွ်တ သည့္ ေရြးေကာက္ပဲြျဖစ္ခဲ့လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၁၀ ရာရရွိမည္ ဟု ခန္႔မွန္းထားေသာ္လည္း ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ေနရာ တစ္ေနရာ သာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည့္ မြန္ေဒသလုံး ဆုိင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီက မွန္း ခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္မကိုက္ခဲ့ဟု ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ မင္းႏြယ္စုိးက ေျပာသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးအတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခ့ဲေသာ ကယန္းအမ်ဳိးသားပါ တီသည္လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္ မဲ ဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာတြင္ အမ်ဳိး သားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကို အျပတ္အသတ္႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမွစ၍ ယခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအထိ ေရြး ေကာက္ပြဲ သံုးႀကိမ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ လားဟူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီသည္၁၉၉၀  ေရြးေကာက္ပြဲထက္ တစ္ေနရာစာပိုႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းပါတီ ၏ခန္႔မွန္းခ်က္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရ သည္ဟု ပါတီဥကၠ႒ ဦးေယာသပ္ က ေျပာသည္။

‘‘၂၀၁၀ တုန္းက ငါးေနရာ ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အခုေရြးေကာက္ပြဲ မွာ ၂၉ ေနရာဝင္ၿပိဳင္ခဲ့လို႔ တစ္ ဝက္ေလာက္ေတာ့ႏုိင္မယ္ထင္ခဲ့ တာ။ တစ္ဝက္မရခဲ့ဘူး။ ႏွစ္ေနရာပဲႏိုင္ခဲ့တယ္။ တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ေနရာရယ္၊ ျပည္နယ္တစ္ေနရာရယ္’’ဟု ဦး ေယာသပ္က ေျပာသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကရင္၊ မြန္၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္း၊ ဧရာဝ တီတိုင္းႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသ ႀကီးတို႔တြင္ လႊတ္ေတာ္သံုးရပ္အ တြက္ ၁၁၇ ေနရာဝင္ေရာက္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္သူ႔ ပါတီသည္ သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တစ္ေနရာ သာ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

‘‘အစကေတာ့ ၂၀၊ ၃၀ ေလာက္ေတာ့ ႏိုင္မယ္ထင္ထား တာ။ ေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အနည္းဆံုးေလးငါးေျခာက္ေနရာ ေလာက္ေတာ့ ရႏိုင္ေလာက္ေတာ့ ေပါ့။ အခုေတာ့ တစ္ေနရာပဲရ တယ္။ က်န္တဲ့ေနရာေတြအားလံုး ႐ႈံးတယ္’’ဟု ကရင္ျပည္သူ႔ပါတီ က ေျပာသည္။

ဘာေၾကာင့္႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရသလဲ...

ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၅၁ ပါတီယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၉၀ ေရြး ေကာက္ပြဲနည္းတူ ႐ႈံးနိမ့္ရျခင္းမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟူေသာ ဆူ နာမီလိႈင္းသည္ အဓိကအခ်က္ ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ပါတီမ်ားက မွတ္ ခ်က္ေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုဆူနာမီလိႈင္းက အင္အား ႀကီးမားခဲ့သည့္အျပင္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ ေရးသည္ လႊတ္ေတာ္ေနရာအ မ်ားစုအႏိုင္ရရွိမွျဖစ္မည္ဆိုသည့္ သတင္းစကားကလည္း မဲေပးသူ မ်ားကို ဖမ္းစားခဲ့သည္ဟု ပါတီ မ်ားက ဆိုသည္။

‘‘အဓိကကေတာ့ ျပည္သူ ေတြက အေျပာင္းအလဲလုိခ်င္ေန ၾကတာ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီ တစ္ခ်က္ ေမ့သြားတယ္။ ကြၽန္ ေတာ္ကေတာ့ ပါတီကိုၾကည့္ၿပီး ေပးၾကလို႔ ႐ႈံးတယ္လို႔ ျမင္ပါ တယ္’’ဟု လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးပါတီ(ဒူးေလးပါတီ) အတြင္းေရးမွဴး ဦးလာမာေယးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အဓိက႐ံႈးနိမ့္ရသည္မွာ NLDပါတီ ၏ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ ဆူနာမီ လိႈင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး မဲကြဲျခင္းမ်ား ႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ယခု အႏိုင္ရရွိသည့္ ပါတီမ်ားသည္ လည္း အမ်ားအားျဖင့္ မဟာမိတ္ ပါတီမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းအ မ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီအ တြင္းေရးမွဴး ဆလုိင္းက်ဲအိုဘိခ္ ေထာင္က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာအမ်ားစု ရမွသာ အစုိးရဖြဲ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္၍ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ပါ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့ရာ ယခုျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပါ ဒီခ်ဳပ္၏ မဟာဗ်ဴဟာ ေအာင္ ျမင္သည္ဟုဆုိသည္။

က်န္အခ်က္မ်ားမွာ ေဝးလံ ေခါင္ဖ်ားေသာေဒသမ်ားတြင္ မဲ စာရင္းပါဝင္သည့္လူဦးေရသည္ လူရွိဦးေရထက္ နည္းေနျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပနံ သင့္သည့္တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ကိုသာ မဲေပးရန္ ဖိအားေပးၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္းမ်ားလည္း ပါသည္ဟု ေထာက္ျပေျပာဆိုၾကသည္။

‘‘လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္ခု က သူတို႔လိုလားတဲ့ပါတီကို ျပည္ သူေတြ မဲေပးဖို႔ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါကို ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကလည္း မသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ မဲ႐ံုဖြဲ႕ စည္းတည္ေဆာက္ပံုလည္း စနစ္ မက်ခဲ့ဘူး။ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲဆႏၵခန္းလို႔ ဆိုေပမယ့္ သမီးရည္းစားစကား ေျပာလုိ႔ရတယ္’’ဟု မြန္ေဒသလံုး ဆိုင္ရာ ဒီမုိကေရစီပါတီမွ ေဒါက္ တာမင္းႏြယ္စိုးက ေျပာသည္။

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ဟုဆို ရာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ တုိင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အ ခ်ိဳ႕လည္း ပါဝင္ပတ္သက္ၾက သည္ဟု ဆုိသည္။

႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္း ရင္းမ်ားတြင္ ထိုအခ်က္မ်ားအျပင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား မဲဆြယ္ စည္း႐ံုးရာ၌ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ရွိျခင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ငါးႏွစ္တာကာ လအတြင္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူ မ်ား၏ယံုၾကည္မႈကို ရယူႏုိင္မႈမရွိ ခဲ့ျခင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တစ္ခုလွ်င္ ပါတီအေျမာက္အျမား ရွိ၍ မဲကြဲေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ ပါတီ အေျမာက္အျမားရွိေနၿပီး မဲကြဲေန ျခင္းသည္ အဓိက ႐ႈံးနိမ့္မႈမဟုတ္ ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား က သံုးသပ္မႈမ်ားရွိသည္။

‘‘ပါတီစည္း႐ံုးေရးမွာ ေငြ ေၾကးအခက္အခဲရွိခဲ့ေတာ့ ကရင္ တုိင္းရင္းသားေတြကို စည္း႐ံုးမႈကို ထိထိေရာက္ေရာက္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ ဘူး။ အားနည္းခဲ့တယ္’’ဟု ကရင္ ျပည္သူ႔ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေစာေစးဝါးက ေျပာသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ က ယန္းပါတီတစ္ခုတည္းသာရွိ ေသာေၾကာင့္ မဲကြဲစရာအ ေၾကာင္း မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ သည့္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း အႏုိင္ရသည့္ တုိင္းရင္းသားေရး ရာဝန္ႀကီးကို ျပည္သူမ်ားေက်နပ္ အားရမႈမရွိျခင္း၊ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ရာတြင္ ပါတီအမွတ္တံဆိပ္ ႐ိုက္ ထုတ္ရမည့္ေငြေၾကးကုန္က်မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ ေငြေၾကး ဓနအင္အားမျပည့္စံုခဲ့ျခင္း၊ NLD ဆူနာမီလိႈင္းေၾကာင့္ ႐ႈံးနိမ့္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကယန္းအမ်ိဳးသား ပါတီဥကၠ႒ ဦးခူးယူဂ်င္းက ေျပာ သည္။

အ႐ႈံးထဲက သင္ခန္းစာ

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအမ်ားစု တြင္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သည့္အေပၚ သင္ခန္း စာယူစရာမ်ား က်န္ရွိခဲ့သည္။

‘‘ခ်င္းပါတီမ်ားအေနနဲ႔ကိုယ့္ ရဲ႕ျပည္နယ္ထဲမွာပဲ မ႐ႈမလွအ ေရးနိမ့္ခဲ့ရတာကို သတၱိရွိရွိဝန္ခံရ ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ေလးစားယံုၾကည္တဲ့ေခါင္း ေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အႏိုင္ မရခဲ့တာေတြအတြက္လည္း စိတ္ မေကာင္းျခင္းမ်ားစြာျဖစ္မိပါ တယ္။ လူထုရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈကို ေစာဒကတက္စရာမရွိေပမယ့္ လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြလို အပ္သလဲဆိုတာကိုေတာ့ အားမ နာတမ္းျပန္လည္ဆန္းစစ္သံုးသပ္ ရပါလိမ့္မယ္’’ဟု အ႐ိႈးခ်င္းတုိင္း ရင္းသား ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က ေျပာၾကားသည္။

‘‘အႏိုင္၊ အ႐ႈံးကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္မယ္။ ပါတီကို ျပန္လည္ စုစည္းမယ္။ ဗဟိုေကာ္မတီကိုလို အပ္ရင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္မယ္။ ေရွ႕လုပ္ငန္းေတြအတြက္လည္း ျပင္ဆင္သြားမွာပါ’’ဟု ကရင္ ျပည္သူ႔ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦး ေစာေစးဝါးက ေျပာသည္။

တုို္င္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ႏွစ္ခုတြင္ လႊတ္ေတာ္ေနရာ ၅၃ ေနရာ၌ သံုးေနရာသာ အႏုိင္ရရွိ ထားသည့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီက အ႐ႈံးထဲက သင္ခန္းစာယူၿပီး ေရွ႕ လာမည့္ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္း တြင္ မြန္ျပည္သူမ်ားထံမွ မဲမ်ား ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြား မည္ဟု ဆိုသည္။

‘‘အ႐ႈံးထဲကေန အျမတ္ ထြက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြား မယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြကို ႏိုင္ငံ ေရးအခင္းအက်င္းေတြမွာ ပါလာ ေအာင္ ျပန္လုပ္သြားမယ္။ ပညာ ေပးလုပ္ငန္းေတြ ခပ္မ်ားမ်ားလုပ္ ေဆာင္သြားမယ္’’ဟု မြန္အမ်ိဳး သားပါတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးႏိုင္ စိုးျမင့္က ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီ ပါတီက ပါတီဝင္မ်ားစိတ္ဓာတ္ က်ေနသျဖင့္ အ႐ႈံးႏွင့္ပတ္သက္၍ မေဆြးေႏြးရေသးေၾကာင္း၊ တစ္ ပတ္ခန္႔အၾကာတြင္ ႐ႈံးနိမ့္မႈမ်ား ကို သံုးသပ္၍ အေျဖထုတ္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတြင္းေရး မွဴး ဦးဘရန္လီက ေျပာသည္။

လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အသံနည္းသြားႏုိင္၍ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား ၌ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ မဲအမ်ား ဆုံးအႏုိင္ရရွိထားသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္အေန ျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္သြားေသာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးရွိ တုိင္းရင္း သားပါတီမ်ားကို ဖုန္းဆက္ၿပီး ႏွစ္သိမ့္စကားေျပာဆိုေပးရန္ ျပည္တြင္းလူမႈအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ေပါင္းကူးမွ ဒါ႐ုိက္တာ ေဒါက္တာေက်ာ္သူက ၎၏လူမႈကြန္ရက္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚတြင္ အႀကံျပဳထားသည္။

တုိင္းရင္းသားပါတီ အေျမာက္အျမား ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ရသည့္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ လႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အ ခြင့္ေရးနည္းပါးမည္ကို စိုးရိမ္ ေနၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ ေသာ္ ဒီခ်ဳပ္သည္ အေျခခံျပည္သူ မ်ား၏ အသံကို အျခားပါတီမ်ား ထက္ ပိုမိုနားေထာင္သိရွိသလုိ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၌ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ စိုးရိမ္ စရာမရွိဆုိသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ မည္သည့္ခန္႔မွန္းခ်က္မွန္သလဲဆုိ သည္ကို လႊတ္ေတာ္သစ္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ပင္ ။     ။