တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေတာင္ၿပိဳဆည္ ယခုႏွစ္မိုးရာသီတြင္ က်ိဳးေပါက္ႏိုင္ဟု အစိုးရထုတ္ျပန္

က်ိဳးေပါက္ႏိုင္သည္ဟု တရားဝင္အသိေပး ထုတ္ျပန္ေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ရိွ ေတာင္ၿပိဳဆည္(ဓာတ္ပံု−ထြန္းထြန္းမင္း)

ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ေတာင္ၿပိဳဆည္သည္ တမံ နိမ့္က်လာၿပီး ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္ တက္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ မိုးရာသီတြင္ ဆည္က်ိဳးေပါက္ႏိုင္ ေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

မိုးရာသီတြင္ ေျမသားပိုမို သိပ္သည္း၍ တမံနိမ့္က်လာျခင္း၊ ေရမ်က္ႏွာျပင္ ျမင့္တက္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေတာင္ၿပိဳဆည္သည္ ယခုႏွစ္မိုးရာသီ၌ က်ိဳးေပါက္ႏိုင္ ေျခ ပိုမ်ားေၾကာင္း နီေပါႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာင္တန္းေဒသဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန သုေတသနအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကား၍ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေမလ ၃၁ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

နီေပါႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာင္တန္း ေဒသ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနႏွင့္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ပညာရွင္ မ်ားသည္ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ အဆိုပါေတာင္ၿပိဳဆည္သို႔ ကိုယ္ တိုင္သြားေရာက္သုေတသနျပဳ လုပ္ၿပီး သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ား ကို ေမလ ၃၀ ရက္တြင္ သယံဇာ တႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ေပးပို႔ခဲ့ သည္။


  ယခုလက္ရွိအေျခအေန တြင္ တမံ၏ အနိမ့္ဆံုးေနရာသည္ ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ ေပ ၃၀ ခန္႔ ရွိသည္။ မိုးရာသီတြင္ ယင္းထက္ ပိုမိုနိမ့္က်ႏိုင္ၿပီး ေရမ်က္ႏွာျပင္ ပိုမိုျမင့္တက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္ ဟု နီေပါအေျခစိုက္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာေတာင္တန္းေဒသဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕ နယ္တြင္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေတာင္ၿပိဳဆည္ သည္ ေယွလေက်ာက္ႏွင့္သဲ ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာလာ သည္ႏွင့္အမွ် ေရစိမ့္၀င္မႈ ပိုမိုမ်ား ျပားလာႏိုင္မည္ဟု နီေပါအေျခ စိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာင္ တန္းေဒသဘက္စံု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (ICIMOD)က ခန္႔မွန္းထားသည္။

ေကာင္းကင္ဓာတ္ပံုေလ့လာ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားအရ ေတာင္ၿပိဳ ဆည္၏ ေရျပင္ဧရိယာသည္ မတ္ လတြင္ ၁၂၃ ဒသမ ၂၀ ဧကရွိ ေသာ္လည္း ၎တို႔ေလ့လာခ်ိန္၌ ကန္ေရျပင္ဧရိယာ ေလ်ာ့နည္းက် ဆင္းလာၿပီျဖစ္သည္။ ေရမ်က္ ႏွာျပင္မွ တမံထိပ္ကို တိုင္းတာရာ တြင္ ေနရာလိုက္၍  ၁၁၄ ေပႏွင့္ ၃၀ ေပ အထိအျမင့္သာရွိေတာ့ သည္။

ေတာင္ၿပိဳဆည္က်ိဳးေပါက္မႈ ျဖစ္ေပၚပါက ေရႏွင့္ရႊံ႕ႏြံေက်ာက္ တံုးမ်ားသည္ တြီလီေခ်ာင္းတစ္ ေလွ်ာက္ စီးဆင္းလာႏိုင္ၿပီး လူ ေနအိမ္ေျခႏွင့္ လယ္ယာေျမမ်ား ပ်က္စီးႏိုင္သည့္အျပင္ ရာဇၿဂိဳဟ္ ဆည္အတြင္း ႏုန္းအနည္အႏွစ္ မ်ား ပို႔ခ်လာႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ထားသည္။

  ေရမ်က္ႏွာျပင္ အျမင့္ ေျပာင္းလဲမႈကို ၿဂိဳဟ္တုမွတစ္ဆင့္  ကင္မရာမ်ား တပ္ဆင္ေထာက္ လွမ္းရန္  အႀကံေပးထားၿပီး ဆည္ က်ိဳးေပါက္ပါက ေရႀကီးေရလွ်ံမႈအႏၲရာယ္  သတိေပးစနစ္ကို လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တပ္ဆင္ ထားရန္၊ ေရပမာဏ၊ လႈိင္းအျမင့္ ႏွင့္ ေနရာအလိုက္ ေရေရာက္ရွိ လာမည့္ အခ်ိန္တို႔ကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ သည့္ Dam Break Modelling စနစ္ တပ္ဆင္ထားရန္ ICIMOD  က ၀န္ႀကီးဌာနအား အႀကံျပဳထား သည္။

သဘာ၀ေတာင္ၿပိဳဆည္၏ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ သဘာ၀အား ျဖင့္ တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာပါကအလိုလို က်ိဳးေပါက္တတ္ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ မုိးရာသီက်ိဳးေပါက္ျခင္း မရွိပါက မုိးရာသီကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ ေရမ်ားကိုမျဖစ္ မေန ေဖာက္ထုတ္ရန္ နီေပါအေျခ စိုက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာင္ တန္း ေဒသဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန က ထပ္မံသတိေပးေျပာသည္။

 သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ ႀကီးဌာနက ေတာင္ၿပိဳဆည္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ သဘာ၀ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ ေရွာင္ရွားေရးမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရန္ ICIMOD ကနည္းပညာႏွင့္ ပံ့ ပိုးပစၥည္းကိရိယာမ်ား ဆက္လက္ ရယူထားၿပီး ကာကြယ္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကို ေဒသခံအစိုးရအဖြဲ႕၀င္ မ်ား၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆိုသည္။