ကရင္ႏွင့္ မြန္ရွိ ထုံးေက်ာက္ဂူရွစ္ဂူ ထိန္းသိမ္းေရး ေဒသခံမ်ားအား ပညာေပးမည္

ထံုးေက်ာက္ဂူတစ္ခုအတြင္း ၾကည့္႐ႈေလ့လာေနစဥ္(ဓာတ္ပံု−FFI )

ကရင္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ အေရးတႀကီးထိန္းသိမ္းရမည့္ ထုံး ေက်ာက္ဂူရွစ္ေနရာတြင္ ဂူထိန္း သိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ပညာ ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

ဇီ၀မ်ဳိစုံမ်ဳိးကဲြမ်ား ေနထုိင္ က်က္စားၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖံြ႕ ၿဖိဳးရာ ဘုရင့္ညီဂူ၊ ရေသ့ပ်ံဂူ၊ ဆဒၵန္ဂူ၊ လင္းႏုိ႔ဂူ၊ ေတာင္ကေလးဂူ၊ ကြၽဲမင္းဂူ၊ ဓမၼသတ္ဂူ၊ ဆဒၵန္ဆင္ဂူတို႔ကို ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ယင္းဂူမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေနသည့္ ေဂါပကမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအား ပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဟု ႏုိင္ငံတကာေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ အပင္ထိန္းသိမ္းေရးအဖဲြ႕ (FFI) မွ Field Coordinator ကိုေအာင္လင္းက ေျပာသည္။

‘‘ဂူကိုမပ်က္စီးေစဘဲ ထိန္း သိမ္းႏုိင္ဖို႔၊ ဂူစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ပညာ ေပးတာေတြလုပ္ေနတယ္။ ဂူထဲ မွာလည္း ဇုန္ေတြသတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းသိမ္းဖို႔ လုပ္ေဆာင္ထား တယ္။ သူတို႔ေတြကလည္း စိတ္ ၀င္စားၾကပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာ  ၾကားသည္။


         ယင္းဂူမ်ားတြင္ ကမၻာ့အေသးဆုံးလင္းႏုိ႔မ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင့္ေက်ာ႐ုိးမဲ့ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္မ်ားေနထုိင္သည့္ အျပင္ လင္းႏုိ႔ေခ်းကုိ စီးပြားျဖစ္ထုတ္ယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ရာ ေနရာမ်ားျဖစ္၍ အေရးတႀကီးေနရာအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း FFI မွ ျမန္မာႏုိင္ငံအထက္ပိုင္း စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာဦးေငြလြင္က ေျပာသည္။

ထုံးေက်ာက္ဂူမ်ားသည္ ဘူ မိ႐ူပထူးျခားမႈမ်ားႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိး ကဲြမ်ား တည္ရွိေနေသာ္လည္း ေက်ာက္တူးေဖာ္မႈ၊ ဘိလပ္ေျမ ကုန္ၾကမ္းတူးေဖာ္မႈ၊ ထုံးေက်ာက္ မုိင္းတူးေဖာ္မႈကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ေဂဟစနစ္မ်ား ထိခိုက္ကာ ထုံးေက်ာက္ဂူမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့ေရးကို ၿခိမ္း ေျခာက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထံုးေက်ာက္ေတာင္မ်ား၊ ထုံးေက်ာက္လုိဏ္ဂူမ်ားကို ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္ေဒသ တြင္ အမ်ားအျပားေတြ႕ရၿပီး ခ်င္းေတာင္တန္း၊ ရခိုင္႐ုိးမ၊ ကယား၊ကရင္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းတို႔၌လည္း ေတြ႕ရွိရသည္။