ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းသြင္းႏုိင္ေရး ျပင္ဆင္ေနသည့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ပါ၀င္

ဧရာဝတီျမစ္တြင္း တစ္ေနရာ(ဓာတ္ပံု−စိုင္းေဇာ္)

 ႏုိင္ငံေျမဧရိယာအားလုံး ၏ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔က်ယ္ျပန္႔ သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းေဒသကို သဘာ၀နယ္ေျမအျဖစ္အေမြအ ႏွစ္စာရင္းတင္သြင္းရန္သတ္မွတ္ ထားရာ ဧရာ၀တီျမစ္လည္းပါ၀င္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းတစ္ခုလုံး ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္း၀င္ေရး အတြက္ အဆုိျပဳလႊာတင္သြင္း ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းအျဖစ္ တင္သြင္းရျခင္းမွာ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ျမန္မာျမစ္ျဖစ္ေနျခင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္သည္ ႏုိင္ငံ့ေျမဧရိယာ ၆၀ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိေနျခင္း၊ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္ထိန္းသိမ္းထားျခင္း၊ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲႂကြယ္၀ျခင္း၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈထြန္းကားရာ ေဒသမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနျခင္း၊ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ လူသားမ်ားကို အက်ဳိးျပဳျခင္း၊ သဘာ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိးကြဲမ်ား ႂကြယ္၀ေသာယူနက္စကို ၀င္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေျမာက္ပုိင္းသစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ယူနက္စကုိ၀င္ေရာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု အစုိးရကထုတ္ျပန္ထားသည္။


ထုိ႔အျပင္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ လူသားအက်ဳိးျပဳႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစုံမ်ဳိး ကြဲႂကြယ္၀မႈသည္ မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ တူညီမႈရွိေသာေၾကာင့္ ယူနက္စ ကို၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆုိသည္။

ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းကို ယူနက္စ ကို စာရင္း၀င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ ျခင္းခံရၿပီးေနာက္ သမုိင္းအ ေထာက္အထားအရ အေရးပါ ေသာ အျခားအသိအမွတ္ျပဳေနရာ မ်ားႏွင့္ သဘာ၀နယ္ေျမမ်ားကို ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းသုိ႔ တင္ သြင္းရန္ျမန္မာအစုိးရက ႀကိဳးပမ္း ေနသည္။

 ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတစ္  ေလွ်ာက္အထက္ပုိင္းတြင္ ေရ အားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားရွိေနၿပီး ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း သည္ လူသိမ်ားအထင္ရွားဆုံးျဖစ္ သည္။ ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းသည္ ၂၀၁၁ စက္တင္ဘာတြင္ လူထု၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ၎၏သက္တမ္းအတြင္း ရပ္နားထားရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

 ျမစ္ဆုံေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းသည္ ယခုအစုိးရလက္ထက္ တြင္ အဆုံးအျဖတ္ေပးရမည္ျဖစ္ ေသာ္လည္း အႏုိင္ရအရပ္သားအ စုိးရက ယေန႔အထိ မည္သည့္ဆုံး ျဖတ္ခ်က္မွ် မေပးေသးေပ။

 ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ျမန္မာ အစုိးရက ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာ ရင္းတင္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေန ေသာ သဘာ၀နယ္ေျမရွစ္ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ယူနက္စကုိစာရင္း ၀င္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ ပုိင္းတြင္ ယင္းေဒသအတြင္း ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနမႈမ်ား ကို ယူနက္စကုိအဖြဲ႕က ေစာင့္ ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္သည္။