ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ က်ဴးေက်ာ္စာရင္းေကာင္းယူေနမႈ ကြင္းဆင္းေလ့လာ

ဓာတ္ပံု-ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေျမကြက္ႏွင့္အခန္း အလကားရရွိမည္မဟုတ္ဘဲ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအတြက္သာ ေနစရာဖန္တီးေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူမ်ားအား စာရင္းေကာက္ယူေနမႈအေျခအေနကို ယေန႔(စက္တင္ဘာ ၁၇ရက္) တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ပထမဆံုးအႀကိမ္ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ေတာင္ဒဂံုတြင္ မူလက်ဴးစာရင္းထက္ ပိုမ်ားေနသည့္ အေျခအေနအေပၚ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလုပ္လုပ္ေနမွသာ က်ဴးဘဝမွ လြတ္ေျမာက္မည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဖန္တီးေပးမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကဆိုသည္။